subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os

20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er stadig højt, men det skyldes et stort antal konkurser i virksomheder uden økonomisk aktivitet.

10-07-2017

I andet kvartal 2017 blev 1.292 virksomheder erklæret konkurs. Det er 20 procent færre end i andet kvartal 2016, hvor 1.622 virksomheder blev erklæret konkurs, jf. figur 1. I et historisk perspektiv er det seneste konkurskvartal dog fortsat på et højt niveau.

 

Figur 1: Udvikling i antal konkurser, hele landet, 2007K1-2017K2


Kilde: Danmarks Statistiks KONK9 - bearbejdet af eStatistik

 

Det høje konkurstal siden starten af 2016 skyldes de såkaldte nulvirksomheder.
Danmarks Statistik har derfor ændret opgørelsen af konkurser til at være opdelt i:
1) Nulvirksomheder, der hverken har beskæftigelse eller omsætning over 1 million kroner.
2) Aktive virksomheder, som er alle øvrige virksomheder.

De konkursramte virksomheder i andet kvartal 2017 havde en samlet omsætning i året inden konkursen på 3,6 milliarder kroner, heraf var omsætningen i nulvirksomhederne beskedne 37 millioner kroner, svarende til 1 procent.

 

Færre konkurser i aktive virksomheder
Ud af de 1.292 registrerede konkurser i andet kvartal 2017 var blot 542 aktive virksomheder, hvilket svarer til en andel på 42 procent. Disse aktive virksomheder tegner sig som nævnt for 99 procent af den samlede økonomiske aktivitet i konkursramte virksomheder.

Nulvirksomhedernes store betydning for det samlede konkurstal har været særligt højt fra første kvartal 2016 og frem til andet kvartal 2017. I finanskrisens første år udgjorde aktive virksomheder 60 procent af konkurserne. I 2016 og 2017 er denne andel faldet til omkring 40 procent.

Da konkurserne blandt nulvirksomheder har relativt store kvartalsmæssige udsving og begrænset økonomisk betydning, er fokus i den efterfølgende analyse alene på de aktive virksomheder.

 

Figur 2: Udvikling i antal konkurser opgjort på virksomhedstype, 2009K1-2017K2

Kilde: Danmarks Statistiks KONK3 - bearbejdet af eStatistik

 

Godt andet kvartal i 2017 – 23 procent færre aktive konkurser

I andet kvartal 2017 gik 163 færre aktive virksomheder konkurs sammenlignet med andet kvartal 2016. Dermed er konkurstallet 23 procent lavere i årets andet kvartal sammenlignet med sidste år. Selvom andet kvartals konkurstal ligger over niveauet i 2014 og 2015, er der langt op til niveauet i årene umiddelbart efter finanskrisen, hvor konkurstallet for andet kvartal toppede i 2009 med ikke færre end 868 konkurser. Konkurstallet ser med andre ord ud til at have normaliseret sig efter nogle hårde år i finanskrisens start.

 

Figur 3: Konkurser i aktive virksomheder, 2009K1-2017K2
Kilde: Danmarks Statistiks KONK3 - bearbejdet af eStatistik

 

Stort konkursfald i Bygge og anlæg
Det seneste års fald i antallet af konkurser er fordelt på de fleste brancher. Inden for Bygge og anlæg er der 52 færre konkurser, mens Erhvervsservice følger umiddelbart efter med 36 færre konkurser, jf. tabel 1. Hotel og restauration har ligeledes et væsentligt fald i konkurstallet med 27 færre konkurser svarende til et fald på 38 procent.

Landbrug mv. har samtidig et stort relativt fald på 43 procent og bryder dermed de seneste års negative tendens, men ligger fortsat markant over niveauet fra andet kvartal 2009.

Kun inden for brancherne ’Information og Kommunikation’ samt Transport og Handel er antallet af konkurser steget det seneste år, dog kun med 13 konkurser i alt. Handel er dermed den branche med flest registrerede konkurser i andet kvartal 2017.

 

Tabel 1. Konkurser i aktive virksomheder opgjort på brancher, 2009K2-2017K2

 

Årets andet kvartal

Vækst 2016K2-2017K2

Vækst 2009K2-2017K2

 

2009

2016

2017

Absolut

I pct.

Absolut

I pct.

Alle brancher

868

705

542

-163

-23%

-326

-38%

Landbrug mv.

13

51

29

-22

-43%

16

123%

Industri mv.

91

55

43

-12

-22%

-48

-53%

Bygge og anlæg

185

164

112

-52

-32%

-73

-39%

Handel

209

134

137

3

2%

-72

-34%

Transport

63

29

34

5

17%

-29

-46%

Hoteller og restauranter

52

71

44

-27

-38%

-8

-15%

Information og kommunikation

44

21

26

5

24%

-18

-41%

Finansiering, ejendomme mv.

55

34

13

-21

-62%

-42

-76%

Erhvervsservice

115

105

69

-36

-34%

-46

-40%

Sundhed, kultur, fritid mv.

41

41

35

-6

-15%

-6

-15%

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik – bearbejdet af eStatistik

 

Set over en længere periode, fra andet kvartal 2009 til andet kvartal 2017, er der færre konkurser i alle brancher som helhed med undtagelse af Landbrug mv., hvor antallet af konkurser er mere end fordoblet.

Industri mv. og Finansiering mv. står for de største relative fald i konkurser på henholdsvis 53 og 76 procent i denne periode. De største absolutte fald findes inden for Bygge og anlæg samt Handel, hvor antallet er faldet med henholdsvis 73 og 72 konkurser.

 

Antallet af konkurser rasler ned i Region Sjælland
Det seneste års fald i antallet af konkurser blandt aktive virksomheder, er primært trukket af Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland, hvor antallet er faldet med henholdsvis 28, 26 og 39 procent.

I Region Midtjylland betyder konkursfaldet, at antallet af konkurser nærmer sig det lave niveau i andet kvartal 2014. I Region Syddanmark og Region Nordjylland er konkurstallet på stort set samme niveau som i andet kvartal 2016, jf. figur 4.

 

Figur 4: Konkurser i aktive virksomheder opgjort på regioner, 2009K2-2017K2


Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik - bearbejdet af eStatistik

 

Første halvår af 2017: Konkurstallet falder i størstedelen af kommunerne
I det første halve år af 2017 ligger antallet af konkurser på 1.051, hvilket er et fald på 288 konkurser i forhold til første halvår 2016, svarende til 22 procent. Konkursniveauet i årets første 6 måneder er stort set på niveau med første halvår 2015. Tendensen er, at antallet af konkurser er faldende siden første halvår 2010, hvilket afbrydes af stigninger i konkurser i henholdsvis 2015 og 2016. Ifølge NYT 2017: 144 fra Danmarks Statistik kan den markante stigning i 2016 ”i et vist omfang forklares ved ”udskudte” konkurser fra 2014 og 2015 pga. registreringsproblemer hos Skat”.[1]

 

[1] http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=22965

 

Figur 5: Konkurser i aktive virksomheder i hele landet 2009H1-2017H1

 

Kilde: Danmarks Statistiks KONK3 – bearbejdet af eStatistik

Antallet af konkurser falder landet over. 63 kommuner har færre konkurser i første halvår 2017 end første halvår 2016, mens 13 har et uændret antal.

De resterende 22 kommuner har haft en stigning i konkurser, men her er der generelt tale om små stigninger, jf. figur 5. I de 22 kommuner er den samlede konkursstigning på 71 aktive virksomheder. I hele landet har der været et fald i konkurser på 288 fra første halvår 2016 til første halvår 2017.

 

Figur 6: Konkursudvikling fra første halvår 2016 til første halvår 2017 i alle kommuner

 

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik – bearbejdet af eStatistik