Søg:

04. September, 2020

August blandt de tre bedste konkursmåneder i elleve år

August bød på væsentlig færre konkurser end juli og med et tilsvarende lavt jobtab. Faktisk var august 2020 en af de tre bedste konkursmåneder i de sidste elleve år, når man kigger på antal konkurser og tabte årsværk.

I alt var der 304 konkurser i august, hvor af de 125 var i virksomheder med beskæftigelse. Det er 175 færre end konkurser end i juli, hvilket svarer til et fald på 37 procent i forhold til de 479 konkurser, juli bød på.

 

Kigger vi på antallet af konkurser med beskæftigelse var der 125 i august, hvilket er 41 færre end juli. Dermed er august på niveau med den første Corona-måned, marts, hvor der var 295 konkurser i alt, hvoraf de 134 var i virksomheder med beskæftigelse. Med til den sammenligning hører det, at landet først blev lukket ned d. 11. marts, og at skifteretterne samt Sø- og Handelsretten blev sat i nøddrift for en stund.  

 

Opgjort i årsværk betyder det, at der i august var et jobtab på 578 årsværk mod 1.295 i juli.

Her er der altså også tale om et markant fald – over en halvering. Det vidner selvfølgelig om, at der dels har været markant færre konkurser i årets sidste sommermåned end i juli, men også om at de virksomheder, der er gået konkurs, har været mindre. I juli gik eksempelvis luftfartsselskabet Jet Time konkurs med 407 tabte årsværk som følge.

 

Sammenligner vi august 2020 med samme måned sidste år, er der en stor grad af sammenlignelighed på alle parametre. Der var dog - med 395 konkurser - flere virksomheder, der gik konkurs i august 2019 end, tilfældet var i år. Generelt er der få konkurser i august, der ofte er den måned i et kalenderår med færrest konkurser.

 

August blandt de bedste konkursmåneder siden finanskrisen

Kigger vi tilbage til konkursudviklingen i de samme måneder under finanskrisen, var der også lidt flere konkurser i august 2009 end i august 2020, men jobtabet var signifikant højere under finanskrisen. 354 konkurser, hvoraf de 173 var med beskæftigelse, resulterede 1.049 tabte årsværk.

 

Under finanskrisen havde virksomhederne ikke adgang til de samme hjælpepakker, som de har under Corona-krisen, og det lader til, at det gør en mærkbar forskel.

 

Jobtabet på 578 årsværk gør faktisk august til en af de måneder, hvor der historisk set har været færrest tabte årsværk. Siden januar 2009 er det kun sket to gange, at en måned har budt på et lavere jobtab end august 2020.

 

Kigger vi på antallet af konkurser, er det sket elleve gange siden januar 2009, at en måned har budt på færre konkurser end de 304, der var i den netop overståede august.

 

Finanskrisen gav samme antal konkurser men flere tabte jobs

Tallene kan ses af Tabel 1 herunder, der også viser, at der samlet set i Corona-månederne er registreret 2.618 konkurser. I samme periode sidste år var der 4.287 konkurser, mens der under finanskrisen i 2009 var 2.724 konkurser.

 

Kigger vi jobtabet har det været 20 procent større under Corona-krisen end i samme måneder sidste år, men dog langt fra finanskriseniveau. Der er tabt 6.683 årsværk ved konkurser i marts til august 2020 mod 5.548 i samme periode 2019. Under finanskrisen resulterede konkurserne i 11.865 tabte årsværk i perioden marts til august 2009, altså knap 80 procent flere.

 

Tallene kan ses af Tabel 1.

 

Tabel 1. Konkursudvikling i marts til august, 2009, 2019, 2020

 

Marts

April

Maj

Juni

juli

August

Marts til August

2020

 

Konkurser i alt

295

494

591

455

479

             304

          2.618

Jobtab (årsværk)

1.056

2.155

894

705

1.295

578

          6.683

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

7,9

6,6

7,4

7

7,6

              7,4

              7,3

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

134

184

190

141

166

125

940

2019

 

Konkurser i alt

1.192

966

637

461

636

395

          4.287

Jobtab (årsværk)

1.060

861

1.039

783

1.150

655

          5.548

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

4,7

4,9

6,6

6,9

6,6

6,7

              5,7

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

212

189

210

151

171

138

          1.071

2009

 

Konkurser i alt

477

445

498

494

456

             354

          2.724

Jobtab (årsværk)

1.955

3.072

1.732

2.082

1.975

          1.049

        11.865

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

6,3

6,8

6,9

6,7

7

              6,9

              6,8

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

271

264

256

226

242

             173

          1.432

Kilde: Danmarks Statistiks konkursstatistik KONK3. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Tvangslukninger gav flere konkurser sidste år

Det høje konkursniveau, der ses i marts og april 2019, hænger sammen med tvangslukninger af en lang række såkaldte nulvirksomheder, hvor af en stor del er iværksætterselskaber, IVS’er, der har henstået uden aktivitet. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at tvangslukninger har fundet sted i samme omfang efter den danske Corona-nedlukning, hvilket kan være en del af forklaringen på det lave antal konkurser under Corona-krisen sammenlignet med samme periode sidste år.

 

Branchetal: Industrien med lav andel af de samlede konkurser

20 procent af konkurserne i august var i branchen ’Bygge og anlæg’, hvor der var 62 konkurser. ’Erhvervsservice’ havde omtrent det samme antal konkurser i august, nemlig 54, hvilket svarer til 18 procent, mens handelsbranchen stod for 45 af de 304 konkurser. Det svarer til 15 procent.

 

Branchefordelingen af konkurser ligner i store træk hinanden fra måned til måned, dog med enkelte variationer. Branchen ’Industri mv.’ ser ud til at klare sig godt igennem Coronakrisen med en lav andel af det samlede antal konkurser.

 

Tabel 2 viser branchefordelingen af konkurser.

 

Tabel 2. Konkurser fordelt på branche, marts til august, 2020

 

Marts

April

Maj

Juni

juli

August

 

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

17

6%

9

2%

12

2%

10

2%

9

2%

5

2%

Industri mv.

19

6%

23

5%

30

5%

14

3%

19

4%

13

4%

Bygge og anlæg

49

17%

49

10%

110

19%

80

17%

100

21%

62

20%

Handel

61

21%

95

19%

104

18%

70

15%

74

15%

45

15%

Transport

21

7%

25

5%

31

5%

32

7%

35

7%

15

5%

Hoteller og restauranter

14

5%

69

14%

32

5%

40

9%

39

8%

26

9%

Information og kommunikation

15

5%

37

7%

36

6%

18

4%

21

4%

15

5%

Finansiering og forsikring

25

8%

61

12%

62

10%

49

11%

40

8%

38

13%

Ejendomshandel og udlejning

9

3%

9

2%

14

2%

19

4%

9

2%

8

3%

Erhvervsservice

47

16%

79

16%

116

20%

92

20%

90

19%

54

18%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

4

1%

4

1%

12

2%

8

2%

11

2%

7

2%

Kultur, fritid og anden service

8

3%

16

3%

17

3%

12

3%

12

3%

11

4%

Uoplyst aktivitet

6

2%

18

4%

15

3%

14

3%

20

4%

5

2%

  I alt

295

494

591

458

479

304

Kilde: Danmarks Statistiks Konkursstatistik KONK4. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Jobtab med et gran salt

Det samlede jobtab i forbindelse med konkurserne i august var samlet set på 926, hvilket er markant lavere end de tidligere måneder. Men jobtab er en vanskelig størrelse at gøre op.

 

Der er en helt klar tendens i konkursramte virksomheder til, at de i månederne op til konkursen ”bløder” job. Så hvornår skal man måle det fra? I denne rapport har vi opgjort beskæftigelsen som et gennemsnit af årets tre første måneder.

 

En anden problematik er, hvorvidt jobbene reelt er tabt? Det ses ofte i forbindelse med de store virksomhedskonkurser, at virksomheden eller dele af den bliver opkøbt og videreført, hvilket betyder, at jobbene består, men under et andet CVR-nummer.

 

Under Corona-krisen har vi blandt andet set det ved Arnold Busck, hvor Bog & Idé overtog fjorten butikker og en stor del ansatte. Dette samme gør sig faktisk gældende ved augusts største konkurs, en rådgivende ingeniørvirksomhed med et jobtab på 102 job. En stor af disse job kommer til at bestå (ref.: Metal Supply 31/8 2020).

 

Kigger vi branchefordelingen af jobtabet ved augusts konkurser, finder vi størstedelen i branchen ’Erhvervsservice’. Her er der et jobtab på 368 job, hvilket svarer til 40 procent af det samlede.

 

Brancherne ’Hoteller og restauranter’ og ’Bygge og anlæg’ tegner sig for henholdsvis 161 og 148 job, hvilket svarer til 17 og 16 procent. Handelsbranchen led et jobtab på 119 job, hvilket svarer til 13 procent af det samlede.

 

Branchefordelingen ligner i vid udstrækning de tidligere måneders, og endnu en gang er det bemærkelsesværdigt, hvor godt industrien har klaret sig igennem Corona-tiden på konkursfronten. Både når det kommer til antal konkurser, som det ses i Tabel 2 og jobtab, som det ses i Tabel 3 herunder. Sammenligner man med industriens andel af den private beskæftigelse, må man sige, at branchen i udpræget grad går under radaren.

 

Se branchefordelingen af jobtab i Tabel 3.

 

Tabel 3. Jobtab ved konkurser, fordelt på branche, marts til august 2020

 

Marts

April

Maj

juni

Juli

August

Privat

beskæftigelse

 

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

Antal*

andel

andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

80

6%

29

1%

27

2%

10

1%

37

2%

4

0%

2%

Industri mv.

55

4%

119

4%

95

8%

30

2%

18

1%

17

2%

17%

Bygge og anlæg

132

10%

78

3%

352

30%

346

28%

236

12%

148

16%

9%

Handel

306

24%

605

20%

141

12%

115

9%

159

8%

119

13%

23%

Transport

90

7%

116

4%

74

6%

146

12%

526

27%

29

3%

6%

Hoteller og restauranter

75

6%

875

29%

180

15%

221

18%

354

18%

161

17%

6%

Information og kommunikation

63

5%

52

2%

16

1%

10

1%

28

1%

10

1%

6%

Finansiering og forsikring

5

0%

7

0%

14

1%

8

1%

0

0%

21

2%

4%

Ejendomshandel og udlejning

1

0%

2

0%

17

1%

18

1%

1

0%

1

0%

2%

Erhvervsservice

293

23%

1.048

35%

224

19%

249

20%

426

22%

368

40%

14%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

16

1%

8

0%

23

2%

20

2%

124

6%

11

1%

7%

Kultur, fritid og anden service

144

11%

1

0%

9

1%

62

5%

14

1%

36

4%

5%

Uoplyst aktivitet

35

3%

29

1%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0%

  I alt

1.295

2.969

1.172

1.235

1.924

926

1.882.497

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR samt for samlet privat beskæftigelse Danmarks Statistiks Lønmodtagerstatistik LBESK 2019K4. Beregninger foretaget af eStatistik

*Beskæftigelse er beregnet som et gennemsnit af årets første tre måneder.

 

Ti virksomheder står for 40 procent af jobtabet i august

De ti største konkurser målt på beskæftigelse kan ses i Tabel 4. Som beskrevet var jobtabet i august det laveste under Corona-krisen, hvilket naturligvis også afspejler sig i Tabel 4.

 

Det største jobtab var 102 job, og som nævnt ovenfor ser det ud til, at en stor del af disse job videreføres i en anden virksomhed.

 

De ti største konkurser står for 40 procent af det samlede jobtab i august.

 

Tabel 4. Ti største konkurser, målt på jobtab, august 2020

Virksomhed

jobtab*

B11 ApS

102

CJU-Gruppen, Center for Job & Udvikling ApS

57

V2C ApS

56

34625689 ApS

25

RESTAURATIONSSELSKABET AF 9/7 2002 ApS

23

JGL/MTL ApS

23

MEGA BOWL, HOLBÆK 2007 ApS

23

Sproghuset Kommunikations- og tolketjeneste ApS

22

A.H Teknik

21

Restaurationsselskabet af 13. august 2015 ApS

20

Top10 samlet

             372

Øvrige virksomheder

             554

Jobtab i alt

             926

Top10-andel

40%

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR

*Jobtab er beregnet som et gennemsnit af beskæftigelsen i årets første tre måneder.  

Overraskende få konkurser i coronaår

07. January, 2021

Overraskende få konkurser i coronaår

Dobbelt op på jobtab i september: nu rammes industrien

06. October, 2020

Dobbelt op på jobtab i september: nu rammes industrien

I dybden med Region Midtjyllands erhvervsstruktur

28. September, 2020

I dybden med Region Midtjyllands erhvervsstruktur

Juli bød på flere konkurser og tabte job end juni

06. August, 2020

Juli bød på flere konkurser og tabte job end juni