Søg:

Pressen skrev

eStatistiks erhvervsanalyser og specialstatistikker bliver ofte citeret i pressen. Se udvalgte eksempler nedenfor.

16. maj 2020

Charlotte og Winnie udlever drøm trods krise: - Det er angstprovokerende

Charlotte Fenger og familien er ikke de eneste, der har trodset krisens hårde kår ved at springe ud som iværksættere. Faktisk har hele 22 personer valgt at gå med iværksætterdrømmen på Samsø i løbet af 2020 - også under coronakrisen. Det viser tal fra e-statistik. I samme periode sidste år var tallet nøjagtigt det samme: 22 nyeopstartede på Kattegatøen. Stor forskel på landsplan Ifølge e-statistiks direktør, Kent Nielsen, er der stor forskel på iværksætteriet på lamndsplan. Samsø er et af de steder, der stadig følger godt med. - I nogle områder i landet taler vi om 40-50 procents nedgang i forhold til samme tid sidste år. Det er særligt i grænseområdet og de større byer, hvor der har været mange restauranter, siger Kent Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs nyheden her navigate_next
11. maj 2020

Iværksættere trodser coronaen: 44 nye Horsens-virksomheder i april

44 nye virksomheder er startet op i Horsens i april. Det er næsten lige så mange som året før, hvor 49 nye Horsens-virksomheder så dagens lys. Det viser tal fra e-statistik ifølge Horsens Kommune. Der er altså kun tale om et lille fald i forhold til april sidste år, da verden stadig var normal, påpeger borgmester Peter Sørensen (S). - Jeg er rigtig imponeret - og en smule overrasket, siger han i en pressemeddelelse. Tallene understreger, mener borgmesteren, at coronakrisen ikke har sat en stopper for de gode ideer i Horsens - modsat udviklingen i mange af landets andre kommuner.

Læs nyheden her navigate_next
06. maj 2020

Kon­kur­ser i april med­før­te tred­je­stør­ste job­tab no­gen­sin­de

Flere virksomheder har på grund af coronakrisen været tvunget til at kaste håndklædet i ringen, hvilket kan ses på arbejdsmarkedet. Og i april stod det rigtig slemt til. Måneden tog tredjepladsen på en ellers meget lidt eftertragtet liste. April står som den måned, hvor tredjeflest job gik tabt på grund af konkurser nogensinde. Det fremgår af en analyse lavet af Danske Revisorer og eStatistik. Vi skal lige omkring otte år tilbage for at finde en måned, hvor der blev tabt flere job. “Målt på antal tabte arbejdspladser var konkurserne i april 2020 en af de absolut værste måneder i nyere tid. Kun i finanskrisens værste måned, april 2009, og maj 2012, hvor Cimber Sterling gik konkurs, er der registreret et højere konkursrelateret jobtab. I alt 2.155 årsværk forsvandt i april 2020,” lyder det fra Gorm Boe Petersen, der er politisk chef i FSR – danske revisorer.

Læs nyheden her navigate_next
17. april 2020

Så mange frisører kan nu igen arbejde

Netop frisørerne har været meget omtalt den seneste tid blandt både politikere og på sociale medier. Men hvor mange frisører kan så potentielt vende tilbage til arbejdet mandag? Det kan 12.613 personer ifølge tal fra eStatistik.dk, der samarbejder med Danmarks Statistik om udviklingen af skræddersyet erhvervsstatistik. Tal fra eStatistiks analyse af frisørbranchen: Virksomheder i branchen: 7.773 Salg i branchen årligt: 4.850 mio. kr. Beskæftigede i branchen: 12.613 Fuldtidsbeskæftigede i branchen: 4.229

Læs nyheden her navigate_next
17. april 2020

Belinda har frisørsalon på Frederiksberg: 'Jeg åbner ikke på mandag'

Men selvom Belinda Hildebrandt holder salonen lukket, så vil danskerne have rig mulighed for at blive klippet i løbet af næste uge. Således er der 12.613 frisører i Danmark, der kan begynde at arbejde på mandag igen. Det viser tal fra eStatistik.dk, der samarbejder med Danmarks Statistik om udviklingen af skræddersyet erhvervsstatistik. Og det virker til, at danskernes hår er blevet for langt den seneste tid. Folk vil i hvert fald gerne til frisøren. Fredag formiddag er bestilling.nu, der bruges til at booke tid hos en frisør, brudt sammen.

Læs nyheden her navigate_next
05. marts 2020

Kvinder får mere succes som selvstændige

Kvinder vinder indpas blandt landets cirka 190.000 selvstændige erhvervsdrivende. Andelen af kvinder blandt landets selvstændige vokser, og kvinder tegner sig for en større andel af de reelle virksomheder i Danmark – altså en virksomhed som man kan leve af. Til gengæld bliver der færre mænd, som driver en virksomhed. Kvinder får stadig mere succes som selvstændige erhvervsdrivende, mens flere og flere mænd opgiver at drive egen virksomhed. På ti år har godt 17.000 mænd forladt livet som selvstændige, mens 4.000 flere kvinder end i 2008 drev egen virksomhed i 2018. Landets 190.000 selvstændige erhvervsdrivende er overvejende mænd, men kvinderne tegner sig for en stadig større andel af virksomhederne. Udviklingen er især markant, når det gælder de reelle virksomheder – altså virksomheder man kan leve af. Her var tre ud af ti kvinder i 2018, mens det ti år tidligere blot var én ud af fire. Siden 2008 er antallet af selvstændige erhvervsdrivende faldet støt, og det er entydigt mændene, der falder fra.

Læs nyheden her navigate_next
04. marts 2020

Kom­men­tar: Nej, Dan­mark blø­der ikke iværk­sæt­te­re

An­tal­let af virk­som­he­der i Danmark er re­kord­højt, mens an­tal­let af selv­stæn­di­ge er his­to­risk lavt. Men der gem­mer sig en god for­kla­ring, skri­ver Kent Nielsen, di­rek­tør i eStatistik. Ind­fø­rel­sen af iværk­sæt­ter­sel­ska­ber­ne, pro­fes­sio­na­li­se­ring samt la­ve­re ka­pi­tal­krav til an­parts­sel­ska­ber­ne har med­fø­rt en mar­kant vækst i an­tal­let af sel­ska­ber, mens en­kelt­mands­virk­som­he­der­ne svin­der i an­tal. Per de­fi­ni­tion er man nemlig selv­stæn­dig, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed eller in­ter­es­sent­skab, mens man som ejer, der er “an­sat” i egen virk­som­hed dre­vet i sel­skabs­form, pr. de­fi­ni­tion er løn­mod­ta­ger. For­vir­ret? Det er ikke så mær­ke­ligt. Det fy­ger om sig med be­gre­ber, når de­bat­ten ra­ser i lan­dets er­hvervs­me­dier og på de so­ci­a­le me­di­er, som til­fæl­det har væ­ret på det se­ne­ste. Stør­re fald på vej? Pa­ro­len er, at mens mas­ser­ne for­fø­res af drif­ti­ge iværk­sæt­te­re i ’Lø­vens hule’ i bedste sen­de­tid, så fal­der an­tal­let af såvel iværk­sæt­te­re som selv­stæn­di­ge. Iføl­ge Ber­ling­ske d. 6. fe­bru­ar 2020 er an­tal­let af selv­stæn­di­ge fal­det fra 209.370 i 2008 til 193.846 i 2018. Et fald på 15.524. Går man bag om tal­le­ne, der fin­des i Danmarks Sta­tis­tiks sta­tis­tik­bank, så in­de­hol­der de både selv­stæn­di­ge og lidt over­ras­ken­de også med­ar­bej­de æg­te­fæl­ler. Ser vi bort fra de “bedre halv­de­le”, er fal­det i an­tal selv­stæn­di­ge på 13.024, og det er gan­ske rig­tigt det la­ve­ste an­tal selv­stæn­di­ge, der er re­gist­re­ret.

Læs nyheden her navigate_next
12. februar 2020

Per fik en lys idé - men millionerne lader vente på sig

Foreløbigt omsætter Per Gollers virksomhed ikke for så mange penge, at den ifølge Danmarks Statistik kan kaldes en ”reel ny virksomhed”. Indtil videre er der ingen lokale arbejdspladser i det nye produkt. Og dermed skriver Per Goller sig ind i en statistik, som viser, at nystartede syd- og sønderjyske virksomheder tegner sig for en mindre del af jobskabelsen i den private sektor i dag, end den gjorde før finanskrisen.Det viser en specialkørsel af tal fra Danmarks Statistik og CVR-registret, som analysevirksomheden eStatisik har lavet for TV SYD. Nye virksomheder er gået fra at skabe otte procent til at skabe fem procent af nye jobs i regionen, viser opgørelsen, og i det hele taget skabes der færre nye virksomheder med en reel omsætning i Syd- og Sønderjylland end i Danmark som helhed. Det er en udvikling, som direktør i UdviklingVejen, Ulrik Kragh, mener, er uheldig: - Vi har brug for iværksætteri for at holde de eksisterende virksomheder skarpe. Det er typisk nye virksomheder, der rykker først på nye teknologier, og vi har brug for flere iværksættere, så de eksisterende virksomheder får den konkurrence, der tvinger dem til også at forny sig, siger Ulrik Kragh til TV SYD.

Læs nyheden her navigate_next
22. januar 2020

Revisorer advarer om »bekymrende« udvikling i konkursrekord

Sundhedstilstanden i de danske selskaber er måske ikke helt god. Afslutningen på 2019 bød nemlig på det højeste antal konkurser for aktive selskaber siden 2010, viser en konkursanalyse fra brancheorganisationen FSR – danske revisorer og eStatistik. Udviklingen får revisorerne til at hejse advarselsflaget efter en periode, hvor antallet af konkurser blandt aktive virksomheder generelt har været faldende. »Den udvikling vendte brat i årets sidste måneder. Og det i en sådan grad, at det kunne ligne et reelt skift i den ellers positive tendens for konkurser hos aktive virksomheder. Hvis denne nye tendens fortsætter ind i 2020, må det siges at være foruroligende,« udtaler Jakob Holm, chefkonsulent i FSR – danske revisorer, i en pressemeddelelse.

Læs nyheden her navigate_next
20. december 2019

SMV’er slår eksportrekord

Nye tal fra eStatistik viser, at de mindre virksomheder igen i 2018 slog eksport-rekord. Virksomhederne i metal- og maskinindustrien står for knap en fjerdedel af eksporten. Det er faktisk lidt imponerende at læse den nyeste opgørelse af den danske SMV-eksport, som er opgjort af eStatistik på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det klare billede er, at virksomhederne trodser uroen på de globale markeder og igen øger aktiviteten på eksportmarkederne. Sådan har det i store træk været siden 2009, hvor finanskrisen raserede, og SMV-eksporten ramte bunden. Eksporten fra de små og mellemstore virksomheders nærmer sig nu 200 milliarder kroner årligt. I 2018 var SMV-eksporten på 194,7 milliarder kroner, hvilket er en ny rekord. Dermed er den samlede SMV-eksport steget hvert år siden 2013, og går man endnu længere tilbage, så er eksporten steget med knap 33 milliarder kroner siden 2009, hvor den var på sit laveste som konsekvens af finanskrisen. Det svarer til en vækst på 20 procent.

Læs nyheden her navigate_next
03. oktober 2019

VI SKAL GØRE EFTERUDDANNELSE OBLIGATORISK

En opgørelse fra eStatistik.dk viser, at det er de IT-folk med de korteste uddannelser, der bliver presset ud af arbejdsmarkedet. I kriseårene fra 2008 – 2013 var der en tilbagegang i antallet af IT-folk. Men det var udelukkende de autodidakte og dem med de korte uddannelser, som der blev færre af. Da opsvinget endeligt kom, og det myldrede frem med 5.000 nye stillinger, så var der kun jobfest for dem med universitetsuddannelser eller kort/mellemlange videregående uddannelser. Der kom ikke en eneste nye stilling til de autodidakte. Søjlerne siger det iskoldt: Hver gang der kommer en krise, så er det de autodidakte og dem med korte erhvervsuddannelser, som ryger ud. Mange af dem er SAMDATA\HK-medlemmer. Derfor er vi nødt til at gøre noget, hvis vi ikke skal ende med at blive skubbet ud af IT-faget.

Læs nyheden her navigate_next
15. august 2019

Nyt møbel-showroom i Herning

Torben Møller overtog i 2008 domænet Kontormøbler.dk, og trods finanskrise og en branche i knæ har han siden da formået at få fin fremgang. Kontormøbler.dk har netop aflagt regnskab, der viser en fremgang på 450 procent siden 2011, og ifølge en brancheanalyse fra eStatistik.dk er det markant bedre end resten af branchen, der samlet set ligger på 49 procents fremgang siden 2011. I 2020 er målet at runde en omsætning på 50 millioner kroner. - Vi er gået fra et one man band, hvor jeg stod med stortrommen på ryggen, til et 12-mandsorkester. Jeg tror, at vi har knækket koden til, hvordan folk vil købe kontormøbler, fordi vi har et stærkt fokus på onlinehandel og samtidig har fysiske showrooms, hvor kunderne kan se produkterne. Trods det store onlinefokus er de fysiske butikker stadig vigtige for mange - og det tror jeg, at flere onlinebaserede virksomheder glemmer, siger Torben Møller.

Læs nyheden her navigate_next
08. august 2019

Konkursrekord dækker over gode nyheder

tarten af juli varslede nye data på antallet af konkurser i dansk erhvervsliv, og endnu engang blev der sat konkursrekord med 4.450 konkurser i første halvår af 2019 mod 3.322 i første halvår af 2018. Tendensen med et stigende antal konkurser fortsætter dermed. I forhold til lavpunktet i tredje kvartal 2015 er der på blot fire år reelt tale om en tredobling af antallet af konkurser. Men bag konkursrekorden gemmer sig en god nyhed, påpeger Kent Nielsen fra eStatistik, der har kigget nærmere på tallene.

Læs nyheden her navigate_next
06. august 2019

Tomme firmaer sender byggeriets konkurstal i vejret

Konkursniveauet i byggebranchen er bedre end sit rygte. Ganske vist er antallet for første halvår 2019 det højeste siden 2010, men en stor del af konkurserne er såkaldte nulvirksomheder uden ansatte og med lav eller ingen omsætning. Det viser en undersøgelse, som organisationen FSR -Danske Revisorer har lavet i samarbejde med datavirksomheden Estatistik. - I øjeblikket er der næsten altid konkursrekord, når der kommer nye tal, og umiddelbart ser det rigtig skidt ud, når man tæller antallet. Men dykker man ned i dem, er der reelt ikke sket meget siden 2011, siger direktør Kent Nielsen fra Estatistik, der har gennemført et specialudtræk af de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Færre aktive går konkurs 507 virksomheder inden for byggeri og anlæg gik konkurs i første halvår 2019, hvilket er otte pct. mere end de 468 konkurser, der blev registreret i samme periode 2018, og man skal helt tilbage til 2010 for at finde et højere antal. Over halvdelen af de konkursramte byggevirksomheder i 2019 kan dog karakteriseres som en nulvirksomhed. Af de 507 er kun 216 således aktive virksomheder, og det er et fald på 17 pct. i forhold til 2018 og langt mindre end de 380 aktive firmaer, som blev erklæret konkurs i første halvdel af rekordåret 2010.

Læs nyheden her navigate_next
27. juni 2019

Østjyske SMV’ere sender flest varer til Rusland

Læs nyheden her navigate_next
26. juni 2019

Viborg-virksomheder er danmarksmestre i at handle med Rusland

Læs nyheden her navigate_next
18. maj 2019

Koldings virksomheder har stor succes på det tyske marked: Solgte for 1,7 milliarder kroner

Læs nyheden her navigate_next
03. maj 2019

Jyske virksomheder sidder tungt på Tyskland

Læs nyheden her navigate_next
02. maj 2019

Jyder sidder tungt på Tyskland

Læs nyheden her navigate_next
18. marts 2019

Gladsaxe kobler vækst og velfærd

Læs nyheden her navigate_next
11. marts 2019

Forbereder sig på Brexit

Læs nyheden her navigate_next
04. marts 2019

Brexit: Masser af arbejdspladser på spil i Hedensted

Læs nyheden her navigate_next
04. marts 2019

25 dage til Brexit - virksomhederne bekymret for papirbøvl

Læs nyheden her navigate_next
07. februar 2019

Brexit rammer Ikast-Brande hårdest i hele Danmark

Læs nyheden her navigate_next
01. februar 2019

Ajour med den danske autobranche

Læs nyheden her navigate_next
21. januar 2019

Vild konkursrekord i jubelåret 2018

Læs nyheden her navigate_next
21. januar 2019

Vild konkursrekord i jubelåret 2018

Læs nyheden her navigate_next
17. januar 2019

Brexit-kaos forplanter sig til østjyske toiletbrætter

Læs nyheden her navigate_next
09. januar 2019

Mamma Mia for et eventyr: Italienerne er vilde med fisk fra Thisted

Læs nyheden her navigate_next
09. januar 2019

Mamma Mia for et eventyr: Italienerne er vilde med fisk fra Thisted

Læs nyheden her navigate_next
08. januar 2019

Beskæftigelsen i Østjylland har nået historiske højder

Læs nyheden her navigate_next
14. december 2018

Ikast-Brande eksporterer mest til Storbritannien

Læs nyheden her navigate_next
14. december 2018

Jyske virksomheder dominerer eksporten til Storbritannien: Risikerer at tabe mest ved hårdt Brexit

Læs nyheden her navigate_next
14. december 2018

Her holder de vejret: Brexit kan ramme midtjyske virksomheder hårdt

Læs nyheden her navigate_next
13. november 2018

Torsk fra Thy til Toscana: Italienerne er vilde med fisk fra Hanstholm

Læs nyheden her navigate_next
08. november 2018

Arbejdsløse akademikere bliver matchet med job i it-branchen

Læs nyheden her navigate_next
01. november 2018

Ekspert: Franchisetageren er den ”nye selvstændige”

Læs nyheden her navigate_next
01. november 2018

Hver tredje selvstændig har lukket butikken

Læs nyheden her navigate_next
01. november 2018

Sønderborg er jysk sværvægter i industrijob

Læs nyheden her navigate_next
24. oktober 2018

Partnerskaber skal sikre fremtiden

Læs nyheden her navigate_next
05. oktober 2018

Gladsaxe topper industriens job-liste

Læs nyheden her navigate_next
05. oktober 2018

Industrien fortsætter optur på jobfronten

Læs nyheden her navigate_next
04. oktober 2018

Inaktive firmaer banker byggeriets konkurstal op

Læs nyheden her navigate_next
04. oktober 2018

Paradoks i guldtider: Flere entreprenører går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
27. september 2018

Ansatte arbejder færre timer i supermarkedet end før krisen

Læs nyheden her navigate_next
17. september 2018

Maskineksporten holder sig over 100 milliarder

Læs nyheden her navigate_next
12. september 2018

Iværksættere bag jobrekord i IT-sektoren

Læs nyheden her navigate_next
03. september 2018

Succes med vin og specialøl giver stor vingrossist mod på mere

Læs nyheden her navigate_next
10. juli 2018

Højere end under finanskrisen: »Vi prøver sgu« presser konkurstallet op

Læs nyheden her navigate_next
26. februar 2018

Maskinindustri trækker dansk SMV-eksport op

Læs nyheden her navigate_next
04. februar 2018

Rekordmange kreative iværksættere i Østjylland

Læs nyheden her navigate_next
25. januar 2018

Iværksætterselskaber booster konkurstal

Læs nyheden her navigate_next
19. september 2017

Små brancher skal gøre Bornholm til mere end turisme

Læs nyheden her navigate_next
19. september 2017

Så mange mennesker arbejder i den danske it-sektor

Læs nyheden her navigate_next
19. september 2017

Kort nyt - virksomheder

Læs nyheden her navigate_next
15. september 2017

Storbyerne løber med it-væksten: København og Aarhus støvsuger Danmark for it-arbejdskraft

Læs nyheden her navigate_next
15. september 2017

It-job klumper sig sammen i storbyer

Læs nyheden her navigate_next
06. september 2017

Antallet af it-job i Danmark tæt på ny rekord

Læs nyheden her navigate_next
01. august 2017

Nul-virksomheder pumper antallet af konkurser op

Læs nyheden her navigate_next
23. juni 2017

Maskineksporten holder sig over 100 milliarder kroner

Læs nyheden her navigate_next
18. maj 2017

Iværksætterdrømmen er størst på Sjælland

Læs nyheden her navigate_next
10. maj 2017

Erfarne SMV-eksportører bidrager mest til dansk eksportvækst

Læs nyheden her navigate_next
08. maj 2017

Mellemstore virksomheder er motoren bag eksportvækst

Læs nyheden her navigate_next
26. april 2017

Byggebranchen boomer i Sorø Kommune

Læs nyheden her navigate_next
25. april 2017

DAGENS LEDER: Byggeriet skal leve af iværksætteri

Læs nyheden her navigate_next
25. april 2017

Færre iværksætterjobs i byggeriet

Læs nyheden her navigate_next
11. april 2017

Antallet af konkurser styrtdykker

Læs nyheden her navigate_next
30. marts 2017

Store firmaer forgylder tre kommuner: 20 pct flere arbejdspladser end i 2008

Læs nyheden her navigate_next
06. marts 2017

Sådan ser den succesfulde danske iværksætter ud

Læs nyheden her navigate_next
06. marts 2017

Danske iværksættere ser positivt på fremtiden

Læs nyheden her navigate_next
27. februar 2017

Mindre virksomheder trækker dansk eksport op

Læs nyheden her navigate_next
22. februar 2017

Tror du, at en 17-årig kan redde din forretning? (kræver login)

Læs nyheden her navigate_next
21. februar 2017

Regionens modebranche er i vækst

Læs nyheden her navigate_next
15. februar 2017

Flere af os arbejder med tøj, møbler og design

Læs nyheden her navigate_next
15. februar 2017

Flere danskere arbejder med tøj, møbler og design

Læs nyheden her navigate_next
02. februar 2017

Rekord mange konkurser i 2016

Læs nyheden her navigate_next
30. januar 2017

Østjyske iværksættere er stærke

Læs nyheden her navigate_next
14. januar 2017

Hver fjerde iværksætter drejer nøglen om efter tre år

Læs nyheden her navigate_next
18. december 2016

Mellemstore virksomheder løfter dansk eksport

Læs nyheden her navigate_next
13. december 2016

Aarhus er inde i en kreativ guldalder

Læs nyheden her navigate_next
13. december 2016

Iværksættere rykker næsten som før krisen

Læs nyheden her navigate_next
08. december 2016

Inaktive firmaer pumper konkurstal i vejret

Læs nyheden her navigate_next
11. november 2016

Underskoven i dansk erhvervsliv stormer frem i USA

Læs nyheden her navigate_next
06. november 2016

Massiv fremgang i danske SMVers eksport til USA

Læs nyheden her navigate_next
03. november 2016

Dansk medicinsalg hitter i USA – og det kan give bagslag

Læs nyheden her navigate_next
27. oktober 2016

Maskineksport til USA går forrygende

Læs nyheden her navigate_next
16. august 2016

Se kortet: Her skaber iværksætteri flest jobs

Læs nyheden her navigate_next
16. august 2016

Hvor blev de af?: Mange nye job - men ikke på Fyn

Læs nyheden her navigate_next
16. august 2016

Iværksætteri skaber jobs i restaurationsbranchen

Læs nyheden her navigate_next
15. august 2016

Nye restauratører bider sig fast

Læs nyheden her navigate_next
09. august 2016

It-boblen lurer efter boom i it-iværksætteri

Læs nyheden her navigate_next
08. august 2016

Arkitekter klumper sig sammen i Aarhus og København

Læs nyheden her navigate_next
08. august 2016

Godt år for den aarhusianske arkitektbranche

Læs nyheden her navigate_next
05. august 2016

Boom i it-iværksætteri er nu på bobleniveau

Læs nyheden her navigate_next
03. april 2016

Aarhus fastholder sin position som Danmarks førende industriby

Læs nyheden her navigate_next
03. april 2016

Industrien øger antallet af arbejdspladser

Læs nyheden her navigate_next
11. marts 2016

Danske kaffebarer brygger sort guld

Læs nyheden her navigate_next
25. februar 2016

Vild vækst i eksport ud af Europa

Læs nyheden her navigate_next
18. februar 2016

Bankernes nedskæringer rammer hårdest i provinsen

Læs nyheden her navigate_next
05. februar 2016

Flere mistede jobbet ved konkurser i 2015

Læs nyheden her navigate_next
02. februar 2016

Trist udvikling i konkursfyringer i 2015

Læs nyheden her navigate_next
01. februar 2016

Flere ældre firmaer går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
01. februar 2016

Kriseiværksættere er mere robuste

Læs nyheden her navigate_next
25. januar 2016

Stadigt flere ingeniører glider over i rådgiverbranchen

Læs nyheden her navigate_next
12. januar 2016

Langt flere lokale konkurser i 2015

Læs nyheden her navigate_next
27. oktober 2015

Færre håndværkere mister deres job

Læs nyheden her navigate_next
27. oktober 2015

Antallet af konkurser i byggeriet falder

Læs nyheden her navigate_next
09. oktober 2015

Vækstkommunernes trumf er geografi

Læs nyheden her navigate_next
09. oktober 2015

Erhvervskæmper afgør kommuners jobfest

Læs nyheden her navigate_next
28. august 2015

Finanssektorens vilde it-boom slet ikke slut: Derfor venter ny bølge af digitale investeringer

Læs nyheden her navigate_next
26. august 2015

Job i massevis: Danske it-folk har trodset krisen

Læs nyheden her navigate_next
17. august 2015

Fond vil knække eksportknibe hos små virksomheder

Læs nyheden her navigate_next
13. august 2015

To ud af tre hardcore it-folk har job uden for it-branchen

Læs nyheden her navigate_next
06. august 2015

DI: Svært at fastholde it-industrien i en global verden

Læs nyheden her navigate_next
05. august 2015

Arbejdspladser i it-industrien forsvinder

Læs nyheden her navigate_next
05. august 2015

Flere it-jobs i Østjylland

Læs nyheden her navigate_next
16. juli 2015

Byggebranchen er ikke helt færdig med oprydningen

Læs nyheden her navigate_next
15. juli 2015

Konkurser: Byggeriet står for flest tabte job

Læs nyheden her navigate_next
28. maj 2015

Små firmaer rider ud i verden på ryggen af storindustrien

Læs nyheden her navigate_next
28. maj 2015

Mindre virksomheder har købt billet til det tyske eksprestog

Læs nyheden her navigate_next
27. marts 2015

Eksport til Kina buldrer frem

Læs nyheden her navigate_next
27. februar 2015

Dansk eksport til Norge bremser op

Læs nyheden her navigate_next
03. februar 2015

Jobtabet ved konkurser styrtdykker i industrien

Læs nyheden her navigate_next
03. februar 2015

Jobtabet ved konkurser styrtdykker i industrien

Læs nyheden her navigate_next
02. februar 2015

Færre mister jobbet efter konkurser

Læs nyheden her navigate_next
29. januar 2015

Vitus øger eksport og skaber nye arbejdspladser

Læs nyheden her navigate_next
28. oktober 2014

Konkurserne gør mindre ondt end tidligere

Læs nyheden her navigate_next
17. juli 2014

Konkursspøgelset er ved at slippe taget i it-branchen

Læs nyheden her navigate_next
02. maj 2014

Danske it-virksomheder flygter til udlandet

Læs nyheden her navigate_next
23. april 2014

Aarhus surfer på tech-bølge

Læs nyheden her navigate_next
16. april 2014

Unge virksomheder nægter at dø

Læs nyheden her navigate_next
31. marts 2014

Bankbosser har nedlagt 8.000 stillinger i provinsen

Læs nyheden her navigate_next
31. marts 2014

Bankfolk: 8.000 har mistet jobbet

Læs nyheden her navigate_next
31. marts 2014

Nye succeser er vitale for væksten

Læs nyheden her navigate_next
31. marts 2014

8.000 finansjob er forsvundet i provinsen under krisen

Læs nyheden her navigate_next
30. marts 2014

8.000 finansjob er forsvundet i provinsen

Læs nyheden her navigate_next
19. marts 2014

Nyt værktøj kan hjælpe SMV'erne til mere eksport

Læs nyheden her navigate_next
04. marts 2014

Akademikere har en heldigere hånd ved konkurser

Læs nyheden her navigate_next
04. marts 2014

Akademikere rammes sjældnere på jobbet ved konkurser

Læs nyheden her navigate_next
03. marts 2014

Akademikere går fri af konkurser

Læs nyheden her navigate_next
03. marts 2014

Konkursbølgen skævvrider Danmark

Læs nyheden her navigate_next
04. februar 2014

Byggefirmaer ansætter flere folk op til en konkurs

Læs nyheden her navigate_next
11. januar 2014

Færre virksomheder går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
10. januar 2014

Filmbranchen skaber job i byen

Læs nyheden her navigate_next
19. december 2013

Forbrugerne holder på pengene - koster job i industrien

Læs nyheden her navigate_next
19. december 2013

Analyse af it-sektoren 2013

Læs nyheden her navigate_next
09. november 2013

Ansatte er bange for at starte egen virksomhed

Læs nyheden her navigate_next
09. november 2013

Ansatte tør ikke starte egen virksomhed

Læs nyheden her navigate_next
08. november 2013

Ansatte er bange for at starte for sig selv

Læs nyheden her navigate_next
08. november 2013

Danskerne vælger det sikre

Læs nyheden her navigate_next
03. oktober 2013

Tandlægen rystede på hånden og blev Microsoft-partner

Læs nyheden her navigate_next
03. oktober 2013

Aarhus rider på en it-iværksætterbølge

Læs nyheden her navigate_next
30. september 2013

Små danske virksomheder opsøger nye vækstmarkeder

Læs nyheden her navigate_next
20. august 2013

Færre arbejdspladser går tabt ved konkurser

Læs nyheden her navigate_next
20. august 2013

Færre firmaer går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
08. juli 2013

Køge har stabil vækst for andet år i træk

Læs nyheden her navigate_next
04. juni 2013

Bliver Aarhus modecentrum?

Læs nyheden her navigate_next
03. maj 2013

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Læs nyheden her navigate_next
09. april 2013

Bud efter de kloge hoveder

Læs nyheden her navigate_next
06. april 2013

Højtuddannede kvinder indtager det private erhvervsliv

Læs nyheden her navigate_next
06. april 2013

Kvinder stormer ind i det private erhvervsliv

Læs nyheden her navigate_next
06. april 2013

Højtuddannede kvinder indtager private firmaer

Læs nyheden her navigate_next
06. april 2013

Kvinder er på fremmarch i det private erhvervsliv

Læs nyheden her navigate_next
05. april 2013

Kvinderne indtager erhvervslivet

Læs nyheden her navigate_next
05. april 2013

Kvinderne vil ikke tage ansvar

Læs nyheden her navigate_next
05. april 2013

De kloge kvinder kommer

Læs nyheden her navigate_next
09. februar 2013

Europæisk afmatning rammer eksporten

Læs nyheden her navigate_next
07. februar 2013

Hey, vi er de bedste til noget

Læs nyheden her navigate_next
03. februar 2013

Stærk krone kan koste 20.000 job

Læs nyheden her navigate_next
16. januar 2013

Minister giver intensiv eksporthjælp til de mindre virksomheder

Læs nyheden her navigate_next
08. januar 2013

»Krisen er slem, men ingen hæmsko«

Læs nyheden her navigate_next
17. november 2012

Globaliseringen tilbage på sporet

Læs nyheden her navigate_next
13. november 2012

Dansk eksporteventyr i EU’s østlige lande

Læs nyheden her navigate_next
29. oktober 2012

Servicebranchen øjner salgsfremgang i 2013

Læs nyheden her navigate_next
10. oktober 2012

Eksporten flygter fra eurozonen

Læs nyheden her navigate_next
14. september 2012

Der skabes færre job

Læs nyheden her navigate_next
15. august 2012

Serviceeksport vil have mere hjælp

Læs nyheden her navigate_next
13. juli 2012

Antal af virksomhedskonkurser er faldende

Læs nyheden her navigate_next
15. maj 2012

Aarhus mister arbejdspladser

Læs nyheden her navigate_next
20. april 2012

Rekordmange danske butikker går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
20. april 2012

Flere danske butikker går konkurs i år

Læs nyheden her navigate_next
20. april 2012

Butiksdød breder sig

Læs nyheden her navigate_next
16. marts 2012

»Skal vi prioritere de gamle eller nye markeder?«

Læs nyheden her navigate_next
16. marts 2012

Danmark satser stort på vækst-markeder

Læs nyheden her navigate_next
13. marts 2012

Højteknologi klarer sig bedst

Læs nyheden her navigate_next
26. februar 2012

19.500 job forsvundet på tre år

Læs nyheden her navigate_next
23. september 2011

Skolepenge bærer ikke lønnen i sig selv

Læs nyheden her navigate_next
22. september 2011

Analyse: Uddannelsesløft virker ikke

Læs nyheden her navigate_next
28. juli 2011

Viden er mere værd end øl, smør og bacon

Læs nyheden her navigate_next
09. november 2009

Færre personer starter egen virksomhed

Læs nyheden her navigate_next