Søg:

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

eStatistik sætter fokus på den danske it-sektor i serie på fire artikler, der til sammen giver en bred forståelse af udviklingen i it-sektoren. En sektor der oplever markant vækst i disse år. Her er andet afsnit, hvor der kigges nærmere på uddannelsesniveauet i it-sektoren samt it-arbejdsmarkedet, der består af mere end blot it-virksomheder.

Uddannelsesniveauet vokser: universitetsuddannede it-konsulenter stormer frem

Beskæftigelsen i it-sektoren er i høj grad centreret omkring de store it-klynger i København og Aarhus, og denne centrering kan i høj grad kobles til en udvikling i de beskæftigede i it-sektorens uddannelsesniveau. Det ses af Figur 1 herunder.

 

 

Antallet af beskæftigede er opgjort i den årlige registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik RAS og baseres på alle personer i Danmarks primære tilknytning til arbejdsmarkedet. I modsætning til lønmodtagerstatistikken, ovenfor, indeholder RAS tal for både lønmodtagere og selvstændige.

 

Statistikken viser at de universitetsuddannede stormer frem i it-sektoren, hvor de i perioden 2008 til 2021 er gået fra at udgøre den mindste del af den samlede beskæftigelse til at udgøre størstedelen. I 2008 var der 20.138 beskæftigede med en it-uddannelse fra universitetet, hvilket svarede til 21,4 procent af den samlede beskæftigelse i sektoren. I 2021 var hele 38.333 beskæftigede, hvilket svarer til 34,4 procent af beskæftigelsen og en vækst på imponerende 90,4 procent. I antallet af universitetsuddannede indgår både beskæftigede med en formel it-uddannelse og øvrige fagområder.

 

Også blandt de beskæftigede med korte eller mellemlange uddannelser har der været vækst. Denne uddannelsesgruppe er vokset fra 21.041 i 2008 til 28.277 i 2021, hvilket svarer til en vækst på 34,4 procent. Deres andel af den samlede beskæftigelse i it-sektoren er dog mere konstant, idet den er vokset fra 22,4 procent i 2008 til 25,4 procent i 2021.

 

Anderledes ser det ud for udviklingen i beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse og beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund, der er gået tilbage med henholdsvis 11,5 procent og 18,4 procent i perioden 2008 til 2021. Disse grupper udgør altså en betragtelig mindre andel af den samlede beskæftigelse i 2021 sammenlignet med 2008.

 

Figur 2 viser, hvordan beskæftigelsen i it-sektoren fordelte sig på uddannelsesniveau i henholdsvis 2008, 2015 og 2021. Her ses væksten i beskæftigede med universitetsuddannede tydeligt. De er gået fra at udgøre lidt mere end hver femte beskæftigede i 2008 til over hver fjerde i 2015 og mere end hver tredje i 2021.

 

Omvendt ses det, at beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse er gået fra at udgøre hver fjerde i 2008 til hver femte i 2021. Beskæftigede med erhvervsfaglig uddannelse udgjorde den højeste andel af beskæftigelsen med 30,5 procent i 2008, men er i 2021 blot den tredje største uddannelsesgruppe i it-sektoren med 21 procent af beskæftigelsen – mindre end to procentpoint højere end andelen af beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse.

 

Selvom der er vendt op og ned på de beskæftigedes uddannelsesniveau i it-sektoren over det seneste årti, så er det vigtigt at pointere, at de erhvervsfagligt uddannede til sammen med beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse til stadig udgør omkring 40 procent af den samlede beskæftigelse, og dermed en vigtig del af it-sektoren.

 

 

Højt uddannet udenlandsk arbejdskraft bag jobboom

Væksten i it-sektoren er altså udgjort af højtuddannede it-konsulenter med tilknytning til landets to største kommuner, kan det konstateres, og en meget markant del af denne vækst kan tilskrives højtuddannede efterkommere og indvandrere, som fylder mere og mere i it-sektoren.

 

Figur 3 viser beskæftigelsen i it-sektoren fordelt på herkomst, og her ses det, at der i 2021 var 92.271 beskæftigede med dansk oprindelse i it-sektoren. I 2008 var der 86.433 beskæftigede med dansk oprindelse. Det er en vækst på 5.838 beskæftigede svarende til 6,8 procent.

 

Kigger vi derimod på beskæftigede med anden herkomst end dansk, ses en markant vækst i samme periode. I 2008 var der 7.529 i gruppen af efterkommer og indvandrere beskæftigede i it-sektoren. I 2021 er dette antal mere end fordoblet til 19.076 beskæftigede. En vækst på 11.547 eller 153,4 procent.

 

Dermed tegner indvandrer og efterkommere sig for to ud af tre af de i alt 17.385 beskæftigede, it-sektoren er vokset med i perioden 2008 til 2021.

 

Andelen af nydanskere i it-sektoren er vokset fra 8 procent i 2008 til, at 17,1 procent af beskæftigelsen i it-sektoren i 2021 er udgjort af nydanskerne.

 

 

Det er altså en yderst markant vækst, it-sektoren oplever af personer med en ikke-etnisk dansk baggrund. Kigger vi på uddannelsesniveauet for disse, ses også en meget tydelig tendens. Det er i høj grad universitetsuddannede, som udgør væksten.

 

Figur 4 viser, hvordan beskæftigelsesudviklingen har været for indvandrere og efterkommere fordelt på uddannelsesniveau, og her ses det, at der har været en mindre vækst i antallet af beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse og i beskæftigede med erhvervsfaglig uddannelse, mens antallet af beskæftigede med korte eller mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser nærmest er eksploderet siden 2013.

 

 

Figur 5 herunder viser, hvordan den relative beskæftigelsesudvikling fordelt på uddannelsesniveau ser ud for henholdsvis indvandrere og efterkommere og beskæftigede med dansk oprindelse i perioden 2015 til 2021. Den relative udvikling står i boksen, og her springer det straks i øjnene, at der har været en vækst i antallet af beskæftigede med en universitetsuddannelse for personer med anden herkomst end dansk på 98 procent og 116 procent for indvandrere og efterkommere med korte eller mellemlange uddannelser.

 

For beskæftigede med dansk oprindelse var væksten i universitetsuddannede på 40 procent, mens der er blevet 16 procent flere beskæftigede med kort eller mellemlang uddannelse.

 

De erhvervsfagligt uddannede er gået tilbage for beskæftigede med dansk oprindelse, mens der ses en mindre vækst i antallet af beskæftigede nydanskere i denne gruppe.

 

 

It-arbejdsmarkedet består af mere end techvirksomheder

It-kompetencer bliver mere og mere vigtige for det danske erhvervsliv, hvorfor it-arbejdsmarkedet vokser i disse år. It er blevet et konkurrenceparameter og ikke bare i techvirksomheder.

 

Overordnet set består it-arbejdsmarkedet af tre grupper. 1) personer beskæftigede i it-sektoren, 2) personer beskæftigede i it-stillinger udenfor it-sektoren og 3) personer med it-uddannelser.

 

På landsplan udgør disse tre grupper tilsammen 8,6 procent af den samlede beskæftigelse. Kigger vi isoleret på Aarhus kommune, finder man 12,7 procent på af den samlede beskæftigelse i disse tre grupper, mens der i Østjylland fraregnet Aarhus er 5,9 procent af den samlede beskæftigelse indenfor it-arbejdsmarkedet-

 

Grupperne kan selvfølgelig overlappe hinanden på kryds og tværs, da det jo eksempelvis er muligt at have en it-uddannelse og være beskæftiget uden for it-erhvervene, og som nedenstående figur viser, er det faktisk et mindretal, som både har en it-uddannelse og arbejder i en it-stilling i it-sektoren. Figur 6 viser, hvordan it-arbejdsmarkedet ser ud i Aarhus kommune.

 

Figur 6. It-beskæftigelse og andel af samlet beskæftigelse (parentes), Aarhus kommune, 2021

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel baseret på RAS. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Af figuren fremgår det, at der er 4.034 af disse ”hardcore” it-beskæftigede, som både har en uddannelse indenfor it og arbejder i en it-stilling i it-erhvervene. Det svarer til 1,9 procent af Aarhus kommunes samlede beskæftigelse. Ser vi på det samlede antal beskæftigede i it-sektoren med en it-uddannelse så udgør de 5.472 (4.034 +1.438). Det svarer til 37 procent af alle beskæftigede i den aarhusianske it-sektor.

 

Der er 13.348 it-stillinger i Aarhus kommune i 2021 og lidt flere i it-sektoren (14.688). En stor del af it-stillingerne finder vi uden for it-sektoren, helt nøjagtigt 5.769 stillinger. På samme måde ses det, at it-erhvervene består af mere end it-stillinger og it-uddannede.

 

Der var 15.021 beskæftigede i Aarhus kommune med en it-uddannelse, hvilket svarer til 6,9 procent af beskæftigelsen. Her arbejder rigtig mange uden for it-sektoren.

 

It-arbejdsmarkedets betydning i Aarhus kommune illustreres ved, at der samlet er beskæftiget 27.512 personer, hvilket svarer til 12,7 procent af den samlede beskæftigelse i Aarhus.

 

Figur 7 viser it-arbejdsmarkedet for landsdel Østjylland fra regnet Aarhus kommune. Det er tydeligt, at it-arbejdsmarkedet i Aarhus kommune er markant større end i den resterende del af Østjylland.

 

Her ses det, at der er 991 af disse ”hardcore” it-beskæftigede, som både har en uddannelse indenfor it og arbejder i en it-stilling i it-erhvervene. Det svarer til 0,4 procent af områdets samlede beskæftigelse.

 

Figuren viser også, at der er omtrent det samme antal beskæftigede i it-sektoren som i it-stillinger udenfor it-sektoren, henholdsvis 5.599 og 5.554, hvilket svarer til 2,3 procent af den samlede beskæftigelse i Østjylland, når man ikke har Aarhus kommune med i opgørelsen.

 

Der er markant flere beskæftigede med en it-uddannelse, som ikke arbejder i it-sektoren eller i en it-stilling. I alt er der 9.850 med it-uddannelser, hvilket svarer til 4,0 procent af den samlede beskæftigelse i området. 5.996 af disse er at finde uden for såvel it-sektor som it-stillinger.

 

It-arbejdsmarkedet i Aarhus adskiller sig altså ved have mange flere beskæftigede i it-sektoren og i it-stillinger end generelt i det øvrige Østjylland, hvilket er et meget tydeligt bevis på it-klyngen i Aarhus.

 

It-arbejdsmarkedet i Østjylland fraregnet Aarhus kommune beskæftiger i alt 15.800, hvilket svarer til 6,4 procent af den samlede beskæftigelse i området.

 

Figur 7. It-beskæftigelse og andel af samlet beskæftigelse (parentes), Østjylland (fraregnet Aarhus), 2021

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel baseret på RAS. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Figur 8 viser, hvordan fordelingen ser ud på landsplan. It-arbejdsmarkedet på landsplan ligner på mange måder it-arbejdsmarkedet i Østjylland fraregnet Aarhus. Der er flere beskæftigede med it-uddannelser end beskæftigede i selve it-sektoren eller beskæftigede i it-stillinger.

 

På landsplan består it-arbejdsmarkedet af 262.198 beskæftigede, hvor af en stor del er at finde i Region Hovedstaden. It-sektoren beskæftiger 111.347, hvilket svarer til 3,7 procent af landets samlede beskæftigelse. Der er knap 110.000 beskæftigede i it-stillinger, og godt 145.000 beskæftigede med it-uddannelser.

 

Figur 8. It-beskæftigelse og andel af samlet beskæftigelse (parentes), hele landet, 2021

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel baseret på RAS. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-uddannelser i markant vækst

Som det fremgår af de tre ovenstående figurer, så udgør it-uddannelserne isoleret set den største gruppe på it-arbejdsmarkedet, og tidligere i denne rapport er det belyst, at der har været en massiv vækst i beskæftigelsen af særligt universitetsuddannede i it-sektoren. Figur 9 viser, hvordan beskæftigelsesudviklingen fordeler sig på uddannelsesniveau i perioden 2015 til 2021 for personer med en formel it-uddannelse i henholdsvis hele landet og Østjylland.

 

Figuren viser, at der i hele landet har været en vækst på 70,7 procent af universitetsuddannede, mens der er kommet 43,1 procent flere beskæftigede til med korte eller mellemlange uddannelser. Beskæftigede med erhvervsfaglige it-uddannelser er vokset med 11,4 procent. Overordnet har der været en vækst på 28,6 procent i hele landet.

 

Der har været en lidt højere overordnet vækst i Østjylland, nemlig 31,4 procent i perioden 2015 til 2021, og udviklingen ligner generelt den fra hele landet. Universitetsuddannede er vokset med 68 procent, mens der har været en vækst på 50,9 procent indenfor beskæftigede med korte eller mellemlange it-uddannelser. It-faglige er vokset med 12,4 procent.

 

Kigger man internt på Østjylland, er der ikke tvivl om, at det er it-klyngen i og omkring Aarhus, der er vækstlokomotivet. Det ses af Figur 10, der viser samme udvikling som ovenstående figur, men for henholdsvis Aarhus kommune og Østjylland fraregnet Aarhus kommune.

 

 

Væksten i Aarhus kommunes it-sektor har været på hele 36,4 procent, mens der i resten af Østjylland har været en vækst på 24,4 procent.

 

Men væksten i beskæftigede med universitetsuddannelse går faktisk hurtigst i den resterende del af Østjylland. Her er beskæftigelsen vokset med hele 85 procent mod 63,9 procent i Aarhus kommune i perioden 2015 til 2021.

 

Kigger vi branchefordelingen af beskæftigelsesvæksten på samme måde, ses der ikke de store forskelle mellem Østjylland og hele landet. Det kan aflæses af Figur 11.

 

 

Sammenholder man derimod Aarhus kommune mod resten af Østjylland ses det, at både it-arbejdsmarkedet og it-sektoren vokser markant hurtigere i Aarhus kommune end i resten af Østjylland. Men mange af de enkelte brancher i den resterende del af Østjylland præsterer flotte vækstrater. Det er dog fra et lavere udgangspunkt, så det er et også udtryk for, at Aarhus kommune har været foran længe og har et højere udgangspunkt. Det kan ses af Figur 12.

 

 

Læs mere om virksomheder og iværksætteri i it-sektoren i næste artikel under eStatistiks tema om den danske it-sektor. Du finder den lige her.

 

Vil du hellere lære noget mere om beskæftigelsen i it-sektoren, kan du læse den første artikel i temaet lige her. Og i denne artikel beskriver vi den økonomiske udvikling i it-sektoren.

 

Hele temaet om den danske it-sektor kan også downloades som en rapport. Den finder du her.

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling