Søg:

25. januar, 2018

Færre konkurser i 2017 - men niveauet ligger stadig højt

Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antal konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5 procent højere end samme periode 2016. Dermed brydes den positive tendens fra første halvår, hvor konkurstallet var lavere end første halvår 2016. Langt størstedelen af konkurserne i andet halvår skyldes de såkaldte nulvirksomheder.

Se her, hvor mange nulvirksomheder og aktive virksomheder der gik konkurs i din kommune eller branche.

 

I 2017 gik 6.383 virksomheder konkurs, hvilket svarer til et fald på 4,4% i forhold til rekordåret i 2016. I absolutte tal er det et fald på 281 konkurser i forhold til 2016. På trods af faldet er tallet historisk set stadig på et højt niveau og det tredjestørste, der er registreret.

 

Figur 1: Udvikling i antal konkurser, 1979-2017

Figur 1: Udvikling i antal konkurser, 1979-2017Kilde: Danmarks Statistiks Konkursstatistik KONK9

 

Konkursniveauet eksploderer i fjerde kvartal 2017 med 2.749 virksomhedslukninger, hvilket overstiger den tidligere rekord fra fjerde kvartal 2016 med hele 35 procent. Til gengæld befinder første, andet og tredje kvartal i 2017 sig på et relativt stabilt niveau i perioden tilbage til finanskrisen i 2008.

 

Årene 2016 og 2017 bryder en ellers nedadgående tendens med en lang periode efter finanskrisen med et faldende konkurstal, som nærmede sig det lave niveau fra højkonjunkturen før finanskrisen. Dog er det ikke udelukkende konjunkturmæssige årsager, der ligger til grund for de store udsving. Der er særligt to forhold, der kan forklare de relativt få konkurser i 2014 og 2015 og de mange konkurser i 2016 og 2017.

 

For det første skyldes de mange konkurser i de første to kvartaler af 2016 formentlig en konkurspukkel af tomme selskaber, der var skabt i de forudgående år, og som først blev sendt til konkursbehandling i 2016, jf. ”Nyt fra Danmarks Statistik, 2016: 49”.

 

For det andet har den nye selskabsform, iværksætterselskaber (IVS’er), medført et stort antal tvangslukninger i november og december måned i 2016 og 2017. Den nye selskabsform blev indført fra januar 2014 og betyder, at et selskab kan etableres for 1 krone. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde IVS’erne halvdelen af de rekordmange konkurser i december 2017, jf. ”Nyt fra Danmarks Statistik, 2018: 3”.

 

Figur 2: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2017K4 Figur 2: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2017K4

Kilde: Danmarks Statistiks KONK9

 

Det høje konkurstal, der blev registreret i starten af 2016, medførte, at Danmarks Statistik ændrede opgørelsen af konkurser til at være opdelt i: 
1) Nulvirksomheder, der hverken har beskæftigelse eller omsætning over 1 million kroner. 
2) Aktive virksomheder, som er alle øvrige virksomheder.

 

Opdelingen retfærdiggøres af, at nulvirksomheder udgør hovedparten af det samlede antal konkurser, men at de året frem til konkursen blot udgør 1,2% af den samlede omsætning blandt alle konkursramte virksomheder i 2017. Figur 3 viser, at virksomheder med beskæftigelse i perioden op til konkursen samtidig har langt den største andel af de konkursramte virksomheders økonomiske aktiviteter.

 

Figur 3: Omsætning i mio. kr. i året frem til konkurs og antal konkurser efter virksomhedstype, 2017

Figur 3: Omsætning i mio. kr. i året frem til konkurs og antal konkurser efter virksomhedstype, 2017

Kilde: Danmarks Statistiks KONK3.

 

Massestyrt blandt IVS’erNulvirksomhederne har haft stor betydning for det samlede konkurstal fra første kvartal 2016 frem til seneste kvartal 2017. Af de 6.383 registrerede konkurser i 2017 er blot 2.270 aktive virksomheder. Det svarer til en andel på 35,6 procent. I finanskrisens første år udgjorde andelen af aktive virksomheder hele 60 procent af konkurserne. De store sæsonudsving blandt nulvirksomhederne fremgår klart af figur 4, der viser, at nulvirksomhederne typisk dominerer i årets sidste måneder. Ifølge Danmarks Statistik hænger det sammen med, at mange tvangsopløste selskaber bliver erklæret konkurs i disse måneder ud fra en administrativ procedure i Erhvervsstyrelsen, jf. ”Nyt fra Danmarks Statistik, 2016: 510”.

 

Det store antal tvangsopløsninger og efterfølgende konkurser slog alle rekorder i december måned 2017, hvor 1.524 virksomheder blev erklæret konkurs. Heraf var 1.304 nulvirksomheder, og ifølge Danmarks Statistik blev i alt 724 IVS’er erklæret konkurs i samme måned, jf. ”Nyt fra Danmarks Statistik, 2018: 3”. På grund af de store sæsonudsving i antal konkurser i nulvirksomheder vil det primære fokus i den efterfølgende analyse være på aktive virksomheder.

 

Direktør i eStatistik, Kent Nielsen, udtaler: ”Såfremt konkursstatistikken skal anvendes som en seriøs konjunkturindikator, er det nødvendigt at se på konkurser i aktive selskaber. Her viser tallene, at konkursniveauet ligger på et relativt ensartet niveau siden 2012”.

 

Figur 4: Udvikling i antal konkurser opgjort på virksomhedstype, 2009M1-2017M12

Kilde: Danmarks Statistiks KONK3.

 

 

Antal aktive konkurser i fjerde kvartal 2017 på det højeste niveau i syv år

Konkurstallet faldt i første halvår 2017 end i 2016, men ligger på et højere niveau i andet halvår. Det skyldes især fjerde kvartal 2017, hvor antallet af konkurser er øget med 23 procent. De 670 aktive konkurser i fjerde kvartal 2017 er det højeste antal i et fjerde kvartal siden 2010.

 

Figur 5: Konkurser i aktive virksomheder målt pr. kvartal, 2009K1-2017K4

Figur 5: Konkurser i aktive virksomheder målt pr. kvartal, 2009K1-2017K4
Kilde: Danmarks Statistiks KONK3

 

Halvering af konkurser i Industrien siden toppen i 2009Antallet af aktive konkurser er øget med 194 fra andet halvår 2016 til andet halvår 2017. Det svarer til en vækst på 19 procent. Det seneste års stigning i antallet af konkurser er fordelt på de fleste brancher. Inden for Handel findes en stigning på 52 konkurser, mens Erhvervsservice og Bygge og anlæg følger umiddelbart efter med stigninger på henholdsvis 45 og 43 konkurser. Kun inden for brancherne Finansiering mv. samt Landbruget er antallet af konkurser faldet det seneste år, mens Sundhed mv. befinder sig på præcis samme niveau.

 

Sammenlignet med samme periode i 2009 er konkurstallet stadig lavt over en bred kam, da alle brancher, bortset fra Landbrug mv., Hoteller og restauranter samt Sundhed mv., ligger på et lavere niveau end finanskrisens første år i 2009, hvor antallet af aktive konkurser var på sit højeste.

 

Tabel 1: Antal konkurser efter branche i andet halvår 2009, 2016 og 2017

       

Vækst 2016H2-2017H2

Vækst 2009-2017

 

2009H2

2016H2

2017H2

Absolut

I pct.

Absolut

I pct.

I alt

1.657

1.025

1.219

194

19%

-438

-26%

Landbrug, skovbrug og fiskeri

24

51

28

-23

-45%

4

17%

Industri mv.

176

70

85

15

21%

-91

-52%

Bygge og anlæg

374

197

240

43

22%

-134

-36%

Handel

402

230

282

                 52

23%

-120

-30%

Transport

120

45

70

                 25

55%

-50

-42%

Hoteller og restauranter

98

91

122

                 31

34%

24

24%

Information og kommunikation

76

49

75

                 26

53%

-1

-1%

Finansiering, ejendomme mv.

65

56

36

-20

-36%

-29

-45%

Erhvervsservice

228

166

211

                 45

27%

-17

-7%

Sundhed, kultur, fritid mv.

67

70

70

                  -  

0%

3

4%

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik

 

Følg med i den månedlige brancheudvikling i aktive konkurser i eDatabanken

 

Færre aktive konkurser i Region Hovedstaden og Region Midtjylland – Flere i de resterende regionerSelvom der generelt set er sket et fald i antallet af konkurser i aktive virksomheder, ser det anderledes ud på regionsbasis.

 

Det seneste års samlede fald i antal konkurser i forhold til 2016 skyldes Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor antallet af konkurser er faldet med henholdsvis 9,4 og 10,8 procent. De resterende tre regioner, Sjælland, Syddanmark og Nordjylland, har alle oplevet et stigende antal konkurser. I Sjælland og Syddanmark er henholdsvis 8,6 procent og 9,3 procent flere aktive virksomheder gået konkurs, mens Region Nordjylland har oplevet en beskeden stigning på 2,5 procent.

 

Overordnet set har Region Sjælland, Syddanmark og Nordjylland tilsammen haft 72 flere konkurser end det forgangne år, hvilket opvejes af Region Hovedstaden og Midtjyllands samlede fald på 140 konkurser.

 

Figur 6: Konkurser i aktive virksomheder opgjort på regioner, 2009-2017

Figur 6: Konkurser i aktive virksomheder opgjort på regioner, 2009-2017

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik


41 kommuner har færre konkurser i 2017Tendensen på landsplan med et konkurstal i aktive virksomheder, der i 2017 stort set er på samme niveau som i 2016, afspejles ligeledes på kommunalt plan, hvor 41 kommuner har oplevet et fald i antal konkurser, 41 kommuner har flere konkurser, og konkurstallet er uændret i de resterende 16 kommuner. Kommunerne med et fald i konkursramte aktive virksomheder er fordelt på hele landet. Dette er illustreret i figur 8, hvor kommuner med fald i antal konkurser er markeret med mørkeblå, kommuner med uændret antal konkurser med blå og kommunner med stigning i antal konkurser med lyseblå.

 

Det lave konkurstal i Region Hovedstaden er bredt fordelt, hvor 17 af de i alt 29 kommuner har færre konkurser i 2017 i forhold til 2016. I Region Midtjylland ser det anderledes ud, hvor der er lige så mange kommuner med færre konkurser, som der har haft flere konkurser. Det skyldes, at faldene i antal konkurser i flere kommuner i Region Midtjylland er af væsentlig karakter. Holstebro skiller sig i særlig grad positivt ud med et fald fra 34 konkurser i aktive virksomheder i 2016 til blot syv i 2017, svarende til et fald på 79 procent.

 

Figur 7: Vækst i konkurser i aktive virksomheder, 2016-2017*

Figur 7: Vækst i konkurser i aktive virksomheder, 2016-2017*

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik

* Kommuner med uændret antal konkurser defineres som kommuner med en stigning eller et fald på op til 5 procent

 

Følg med i den kvartalsvise udvikling i aktive konkurser i din kommune i eDatabanken

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

21. januar, 2019

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

Ny rekord i SMV-eksport

13. december, 2018

Ny rekord i SMV-eksport

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

04. december, 2018

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

12. november, 2018

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy

12. november, 2018

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy