Søg:

15. september, 2017

It-klynger i Aarhus og København løber med væksten i it-beskæftigelsen

It-konsulenter kan i høj grad tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang efter at finanskrisen ramte sektoren hårdt. Fra 2013 frem til 2017 har sektoren oplevet vækst og det kommer i høj grad de universitetsuddannede til gode, der nu er den største uddannelsesgruppe i branchen. Sektoren beskæftiger til gengæld et faldende antal personer med en erhvervsfaglig uddannelse samt personer uden en kompetencegivende uddannelse. Artiklen fra d. 15. september, 2017 er opdateret med 2. kvartal, 2017-tal.

It-sektoren blev hårdt ramt under finanskrisen med et fald i antal fuldtidsstillinger på cirka 8 procent fra andet kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009. Siden blev udviklingen stabiliseret og fra 2013 er fuldtidsbeskæftigelsen gået frem næsten hvert kvartal.

 

Fremgangen fra 2013 skal særligt tilskrives it-konsulenter, mens de resterende it-brancher (it-engros, it-industri og telekommunikation) under ét fortsætter den negative beskæftigelsesudvikling fra finanskrisens første år. Fremgangen blandt it-konsulenter er så markant, at konsulenterne løber fra de øvrige videnstunge serviceerhverv.

 

It-iværksætterne bidrager i høj grad til sektorens fremgang. Hver tiende beskæftigede er ansat i en virksomhed, der er etableret inden for de seneste fem år. Til sammenligning gælder det for 7,6 procent af alle beskæftigede i den private sektor. I København er denne andel 14 procent.

  

Region Hovedstaden tegner sig for 6 ud af 10 fuldtidsstillinger i it-sektoren i 2015, mens Region Midtjylland med 20 procent er den næststørste region. Med knap en fjerdedel af beskæftigelsen i it-sektoren er Københavns kommune den suverænt største it-kommune ved udgangen af 2015. Aarhus og Ballerup følger efter. Målt på antal beskæftigede i it-sektoren i forhold til den samlede beskæftigelse i den private sektor er Ballerup kommune landets tungeste. It-sektoren udgør mere end 20 procent af Ballerup kommunes samlede private beskæftigelse. Ni ud af ti af landets kommuner med størst it-specialisering ligger i Region Hovedstaden.

 

Der er sket en forskydning internt i it-sektoren således, at universitetsuddannede udgør en større del af beskæftigelsen og særligt antallet af erhvervsfagligt uddannede personer er faldende. Det er bemærkelsesværdigt, at personer uden en kompetencegivende uddannelse fortsat udgør 22 procent af it-sektorens beskæftigelse.

 

Flere fuldtidsstillinger i it-sektorenFinanskrisens første år gjorde ondt på it-sektoren. Beskæftigelsen toppede i andet kvartal 2008 med 87.954 fuldtidsstillinger, men faldt drastisk frem til fjerde kvartal 2009 hvor sektoren beskæftigede 81.151, svarende til et fald på cirka 8 procent. De efterfølgende år var præget af en stabilisering, om end med en svagt faldende tendens frem mod tredje kvartal 2013. Her blev bunden nået med en samlet beskæftigelse på knap 79.000 fuldtidsansatte i it-sektoren. I 2014 og i særdeleshed i afslutningen af 2015 er stemningen vendt, og aktivitetsniveauet målt på antal fuldtidsstillinger er i fremdrift. Fra tredje kvartal 2015 til andet kvartal 2017 er der tale om en stigning på 7.046 fuldtidsansatte svarende til 8,9 procent. Der mangler nu knap 2.000 stillinger inden før-kriseniveauet er nået.

 

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsstillinger i it-sektoren for hele landet, 2008K1-2017K2

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsstillinger i it-sektoren for hele landet, 2008K1-2017K

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-konsulenter driver fremgangen
De seneste års beskæftigelsesfremgang drives af it-konsulenter, som i perioden andet kvartal 2015 til andet kvartal 2017 øger antallet af fuldtidsstillinger med 12,5 procent. I samme periode falder antallet af fuldtidsstillinger i de øvrige it-brancher: it-industri, it-engroshandel og telekommunikation, samlet med 5,2 procent.

 

Tendensen fra finanskrisens første år fastholdes, dvs. antallet af it-konsulenter øges, mens de øvrige it-erhverv går tilbage. I første kvartal 2008 udgjorde it-konsulenterne 53 procent af den samlede it-sektors beskæftigelse, mens denne andel er øget med 13 procentpoint til 66 procent i andet kvartal 2017.

 

Figur 2: Udvikling i antal fuldtidsstillinger i it-sektoren opgjort på delbrancher 2008K1-2017K2

Figur 2: Udvikling i antal fuldtidsstillinger i it-sektoren opgjort på delbrancher 2008K1-2017K2

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-konsulenter i den videnstunge førertrøje.
De videnstunge erhverv som it-konsulenter og videnservice har modsat den samlede private sektor haft en markant vækst i beskæftigelsen siden 2008. Antallet af beskæftigede it-konsulenter er steget med 20,6 procent fra andet kvartal 2008 til andet kvartal 2017 og 15,0 procent flere er beskæftigede indenfor videnservice. Begge videnstunge erhverv har for alvor sat turbo på beskæftigelsen siden 2010, hvor den private sektor samlet set fortsat var tynget af finans- og gældskrisen helt frem til 2013.

 

Den private sektor og den øvrige it-sektor er ikke nået tilbage på samme niveau som før krisen. Beskæftigelsen i den samlede private sektor er i andet kvartal 2017 fortsat 2,8 procent lavere end i andet kvartal 2008, hvor beskæftigelsen toppede. I den øvrige it-sektor er 28,6 procent af alle fuldtidsstillinger tabt i samme periode. De øvrige it-brancher, it-industri, it-engroshandel og telekommunikation, har altså ikke formået at løfte sig oven på finanskrisens hårde år, mens der til gengæld er fremgang at spore i den private sektor siden 2013.

 

Figur 3: Udvikling i antal fuldtidsstillinger opgjort efter branche 2008K2-2017K2, 2008K2=100

Figur 3: Udvikling i antal fuldtidsstillinger opgjort efter branche 2008K2-2017K2, 2008K2=100

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

IT-klyngerne i København og Aarhus har vokseværkSamlet set oplever hele landet en stigning i beskæftigelsen indenfor IT på 2,6 procent det seneste år. Hvis man ser bort fra den beskedne it-sektor på Bornholm, har landsdelene Byen København og Østjylland i det seneste år, oplevet de største stigninger i beskæftigelsen på henholdsvis 5,6 og 4,6 procent. Københavns omegn, der er landsdelen med den næststørste it-beskæftigelse, har i samme periode haft en fremgang på 1,6 procent.

 

Set over en længere periode, fra andet kvartal 2008 til andet kvartal 2017, er it-beskæftigelsen vokset med 3.825 fuldtidsbeskæftigede i Byen København og i samme periode er den reduceret i Københavns omegn og Nordsjælland med samlet 4.253. I Østjylland er beskæftigelsen steget med 863 samtidigt med at den er reduceret med 1.290 i Vestjylland.

 

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede i it-brancherne opgjort på landsdele, 2008K2, 2016K2 og 2017K2

 

2008K2

2016K2

2017K2

Vækst 08K2-17K2

Vækst 16K2-17K2

 

Absolut

Procent

Absolut

Procent

Hele landet

       87.954

83.821

86.026

-1.928

-2,2%

2.205

2,6%

Byen København

21.920

24.385

25.745

3.825

17,4%

1.360

5,6%

Københavns omegn

23.597

20.528

       20.886

-2.731

-11,6%

338

1,6%

Nordsjælland

6.726

5.208

5.204

-1.522

-22,6%

-4

-0,1%

Bornholm

128

59

69

-59

-46,1%

10

16,9%

Østsjælland

1.602

1.652

1.614

12

0,8%

-28

-1,7%

Vest- og Sydsjælland

1.519

1.537

1.516

-3

0,2%

-20

-1,3%

Fyn

3.733

3.588

3.566

-166

-4,5%

-22

-0,6%

Sydjylland

4.098

3.921

3.930

-168

-4.1%

9

0,2%

Østjylland

13.788

14.005

14.651

863

6,3%

646

4,6%

Vestjylland

3.609

2.358

2.319

-1.290

-35,7%

-38

-1,6%

Nordjylland

7.212

6.590

6.543

-668

-9,3%

-47

-0,7%

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

9 ud af 10 it-kommuner ligger i Region HovedstadenBallerup kommune er landets suverænt tungeste it-kommune – dvs. den kommune, hvor it-job udgør den største andel af det samlede antal job. I Ballerup kommune udgør it-beskæftigelse hele 22 procent af den private beskæftigelse. I Ballerup kommune ligger bl.a. KMD, EG og CGI. Efter Ballerup følger Allerød, hvor især Hewlett Packard og DPA Microphones står bag beskæftigelsen i it-sektoren.

 

Figur 4: Top-10 over kommuner med den største andel af it-beskæftigede i forhold til den private sektor i 2015

Figur 4: Top-10 over kommuner med den største andel af it-beskæftigede i forhold til den private sektor i 2015

Kilde: eStatistiks eDatabank ESTAT9 og ESTAT11 – beregninger foretaget af eStatistik.

 

Stor it-vækst i København og Aarhus kommune

De seneste års vækst i antallet af fuldtidsstillinger i it-sektoren er trukket af København og Aarhus. Beskæftigelsesfaldet fra andet kvartal 2008 til andet kvartal 2015 ramte kun i beskedent omfang landets to største byer, hvor Aarhus formåede at fastholde beskæftigelsen mens København kunne registrere en mindre fremgang. De seneste to år er it-beskæftigelsen i Aarhus øget med 10,0 procent mens København har oplevet en fremgang på 14,1 procent. Til sammenligning har resten af landet øget beskæftigelsen med 1,4 procent i samme periode. Storbyerne tegner sig med andre ord for hovedparten af de seneste års fremgang jf. figur 5. Aarhus og København kommune stod for 34 procent af den samlede it-beskæftigelse i andet kvartal 2008, denne andel er steget til 41 procent i andet kvartal 2017.

 

Figur 5: Beskæftigelsen i it-brancherne fordelt på Aarhus, København og resten af landet

Figur 5: Beskæftigelsen i it-brancherne fordelt på Aarhus, København og resten af landet

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.


Vækst i beskæftigelsen i it-sektoren blandt højtuddannedeDer har ikke været den store udvikling i den samlede it-beskæftigelse gennem de seneste 5-6 år, men ved at opdele beskæftigelsen på uddannelsesniveauer identificeres markante forskydninger internt i sektoren. Der er således vækst i beskæftigelsen blandt højtuddannede, mens der er færre beskæftigede i sektoren med en erhvervsfaglig uddannelse og i gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse.

 

Erhvervsfagligt uddannede har i længere tid været den største uddannelsesgruppe inden for it-beskæftigelse, men denne er faldet med 4.858 personer svarende 17,1 procent i perioden 2008 til 2015, samtidigt har uddannelsesgruppen universitetsuddannede oplevet en stigning på 18,8 procent svarende til en beskæftigelsesfremgang på 3.735 personer. De universitetsuddannede udgjorde i 2008 den mindste uddannelsesgruppe, men er for første gang i 2015 den største af de fire uddannelsesgrupper. I samme periode er antal personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse gået 0,7 procent frem. Der er altså sket en forskydning af job i it-sektoren mod flere universitetsuddannede, men det er bemærkelsesværdigt, at der i it-sektoren fortsat er plads til mange selvlærte uden en kompetencegivende uddannelse som stadig udgør 22 procent it-beskæftigede.

 

Figur 6: Beskæftigede i it-sektoren på landsplan opgjort efter uddannelsesniveau fra november 2008, 2011 og 2015

Figur 6: Beskæftigede i it-sektoren på landsplan opgjort efter uddannelsesniveau fra november 2008, 2011 og 2015

Kilde: eStatistik ESTAT11 baseret på RAS – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-iværksættereEfter et mindre dyk fra 2008 til 2009 ved finanskrisens start er antallet af nye it-virksomheder vokset til 1.679 reelle virksomheder i 2015, hvilket fremgår af tal fra Danmarks Statistiks iværksætterdatabase. En reel virksomheder skal præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk i virksomhedens etableringsår. Det fremgår af figur 7, at der ligeledes etableres et større antal ”hobbyvirksomheder”, og at der fortsat kan konstateres en vækst i perioden 2013 til 2015.

Figur 7: It-iværksætterne, 2008-2016

Figur 7: It-iværksætterne, 2008-2016

Kilde: Specialudtræk fra CVR-registret og Iværksætterdatabasen udarbejdet af eStatistik – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-iværksættere skaber mange job
Iværksætterne i it-sektoren skaber mange job. Godt 10 procent af beskæftigelsen i it-sektoren i 2015 findes i virksomheder, der er etableret i 5-års perioden 2010 til 2014. Til sammenligning gælder det kun for 7,6 procent af beskæftigede i den private sektor som helhed. Godt hver femte beskæftigede i it-sektoren ultimo 2015 var ansat i en virksomheder etableret inden for 10-års perioden 2005 til 2014. For den private sektor som helhed er det gældende for 15 procent.

 

Figur 8: De seneste 5 og 10 iværksætterårganges andel af alle beskæftigede i den private sektor november 2015

Figur 8: De seneste 5 og 10 iværksætterårganges andel af alle beskæftigede i den private sektor november 2015

Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik samt Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-iværksætterne har størst betydning for jobskabelsen i København og Aarhus. I København findes 26 procent af it-beskæftigelsen i virksomheder der er under 10 år gamle. I Aarhus er denne andel 23 procent, mens det i resten af landet er 18 procent. København og Aarhus tegner sig til sammen for 41 procent af den samlede it-beskæftigelse, jf. ovenfor, men 47 procent af it-iværksætternes jobskabelse.

 

Figur 9: De seneste 5 og 10 iværksætterårganges andel af alle it-beskæftigede opgjort på områder, 2015

Figur 9: De seneste 5 og 10 iværksætterårganges andel af alle it-beskæftigede opgjort på områder, 2015

Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik samt Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik – beregninger foretaget af eStatistik.


It-iværksætternes jobskabelse tog et kraftigt dyk i 2008 og var næsten halveret i 2010, men it-iværksætterne er tilbage med en vækst i jobskabelsen på 9 procent fra 2014 til 2015, og er dermed tilbage på 2008-niveau. Væksten i 2015 ligger i forlængelse af fremgangen fra 2013 og samlet set er jobskabelsen vokset 33 procent i perioden 2013 til 2015.


Figur 10: It-iværksætternes jobskabelse 2008-2015

Figur 10: It-iværksætternes jobskabelse 2008-2015

Kilde: Danmarks Statistiks iværksætterdatabase samt Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik – beregninger foretaget af eStatistik.

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling