subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os

Iværksættere bidrager til jobfest i Hoteller og restauranter

Hoteller og restauranter har siden 2010 iført sig den jobmæssige førertrøje. Beskæftigelsen er i dag væsentlig højere end ved finanskrisens start i 2008 til trods for et kraftigt fald i finanskrisens to første år. Jobskabelsen i Hotel og restauration er fordelt på alle landsdele med fremgang i 62 kommuner siden 2008. Derved adskiller Hotel og restauration sig fra de øvrige brancher, hvor det primært er storbyerne, der trækker. Hotel- og restaurationsbranchens iværksættere er en væsentlig forklaring. De seneste fem iværksætterårgange tegner sig for 16 procent af Hotel- og restaurationsbranchens job, og branchen er dermed landets tungeste iværksætterbranche. Branchen er meget dynamisk med et stort antal nyetablerede virksomheder hvert år, men også mange der forsvinder. Overlevelsesraten er dog stærkt stigende.

16-08-2016

Hotel- og restaurationsbranchen har formået at lægge finanskrisen bag sig. De seneste år har branchen oplevet en markant vækst i beskæftigelsen, både hvad angår fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og lønmodtagere som helhed.  

Det samlede antal lønmodtagerjob i branchen er øget fra 79.248 i 2010 til 100.025 i 2015 svarende til en fremgang på 26,2 procent. Alene det sidste år lyder fremgangen på 5,7 procent. Hotel og restauration er de seneste år rykket forbi både Information og kommunikation samt Finansiering og forsikring og er nu den 10. største branche målt på antal lønmodtagerjob.

Hotel- og restaurationsbranchen består af et stort antal deltidsjob, og der er derfor væsentlig flere lønmodtagere end fuldtidsstillinger. Omregnet til fuldtidsbeskæftigelse er aktivitetsniveauet i Hoteller og restauranter øget fra 49.916 fuldtidsstillinger i 2008 til 58.092 i 2015. Det svarer til en stigning på 16,4 procent.

 

Figur 1. Beskæftigelse i Hoteller og restauranter, 2008-2015

Kilde: Danmarks Statistiks LBESK32 – specialkørsel foretaget af eStatistik. Årstallene er beregnet som gennemsnit af de fire kvartaler.

 

Hotel og restauration distancerer de øvrige brancher
Finanskrisens første år gjorde ondt på Hotel- og restaurationsbranchen, hvor beskæftigelsen fulgte den generelle udvikling. Fra 2010 ændres billedet. Jobfesten starter i Hotel og restauration, hvor der nu har været vækst i fem år, mens beskæftigelsen i de øvrige brancher fortsat siver og først viser svag fremgang efter et lavpunkt i 2013.

 

Figur 2. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelse, 2008-2015 (2008=100)

Kilde: Danmarks Statistiks LBESK32 – specialkørsel foretaget af eStatistik

 

Fra finanskrisens start i 2008 og frem til 2015 er der et samlet tab på mere end 100.000 fuldtidsstillinger, mens der i Hoteller og restauranter er tale om en fremgang på mere end 8.000. Set over hele perioden er aktivitetsniveauet øget med mere end 16 procent i Hotel og restauration, mens der er tale om et fald på knap 5 procent i det samlede antal fuldtidsstillinger for Alle brancher.

Tabel 1. Oversigt over beskæftigelse i Hoteller og restauranter og Alle erhverv

 

2008

2015

Vækst 2008-2015

 

 

 

Absolut

Relativ

Fuldtidsbeskæftigede

 

 

 

 

  Alle brancher

        2.272.698

       2.167.843

   -104.855

-4,6%

  Hoteller og restauranter

              49.916

             58.092

                8.176

16,4%

Lønmodtagere

 

 

 

 

  Alle brancher

        2.712.712

       2.608.703

   -104.009

-3,8%

  Hoteller og restauranter

              82.342

           100.025

             17.683

21,5%

Kilde: Danmarks Statistiks LBESK32 – specialkørsel foretaget af eStatistik

Fremgang i hele landetBeskæftigelsesfremgangen i Hoteller og restauranter er spredt ud over hele landet. 62 af landets 98 kommuner har således oplevet fremgang i antal fuldtidsstillinger fra 2008 til 2015, jf. figur 3. Specialkørsler fra Danmarks Statistik udarbejdet af eStatistik viser, at Hotel- og restaurationsbranchen derved adskiller sig fra Alle brancher, hvor kun 16 kommuner, primært i Region Hovedstaden, har et højere antal fuldtidsstillinger i 2015 end i 2008.

 

Figur 3. Vækst i fuldtidsbeskæftigelse i Hotel & rest, 2008-2015 (grøn=positiv, rød=negativ)

Kilde: Danmarks Statistiks LBESK32 – specialkørsel foretaget af eStatistik

 

Iværksætterne trækker Hotel- og restaurationsbranchenIværksætternes jobskabelse har stor betydning for den samlede fremgang i Hotel- og restaurationsbranchen. De nye virksomheder, der blev etableret i 2013, beskæftigede 4.329 i 2014. Dette er næsten tilbage på niveau med rekordåret 2008, hvor de nye virksomheder fra 2007 beskæftigede 4.621 personer. Til sammenligning er der sket et fald på 25,3 procent i Alle brancher for de samme iværksætterårgange.

Iværksætternes jobskabelse i Hoteller og restauranter falder sammen med de øvrige brancher markant fra 2008 til 2010. Siden bunden i 2010 har branchens iværksættere løftet jobskabelsen med 57,1 procent frem november 2014. Jobskabelsen i Alle brancher er til sammenligning steget med 37,1 procent i denne periode. Der tegner sig et billede af en Hotel og restaurationsbranche, hvor iværksætterne nyder godt af det øgede aktivitetsniveau i branchen og i høj grad også er med til at accelerere det.

Figur 4. Udvikling i iværksætternes jobskabelse, november 2008 - november 2014 (2008=100)Kilde: Iværksætterdatabasen og Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik – beregninger foretaget af eStatistik

 

Iværksætternes betydning for beskæftigelsen illustreres yderligere ved at betragte de seneste fem iværksætterårganges andel af job i de enkelte brancher. 16 procent af alle job i Hotel- og restaurationsbranchen er beskæftiget i en virksomhed, der er etableret inden for de seneste fem år, hvilket er den højeste andel på tværs af landets brancher. Til sammenligning tegner de seneste fem iværksætterårgange sig for 7,2 procent af alle job i den private sektor.

 

Figur 5. Seneste 5 iværksætterårganges andel af job, 2014
Kilde: Iværksætterdatabasen og Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik – beregninger foretaget af eStatistik

 

Stor dynamik i Hotel- og restaurationsbranchenDen stærke udvikling i iværksætternes jobskabelse og betydningen for den samlede beskæftigelse inden for Hoteller og restauranter hænger sammen med to positive tendenser i de senere år. Dels bliver der etableret mange nye virksomheder i branchen og antallet stiger og dels er der tale om, at flere overlever de første kritiske år, hvor branchen traditionelt har haft meget svære overlevelsesvilkår.

Figur 6. Etableringsrater i Hoteller og restauranter og Alle brancher, 2008-2013

Kilde: Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase – beregninger foretaget af eStatistik

Hotel- og restaurationsbranchens etableringsrate er 10,4 procent i 2013, hvilket er højt sammenlignet med andre brancher. Hotel- og restaurationsbranchens etableringsrate i 2013 ligger dermed kun marginalt under niveauet i 2008, men der fortsat er lang vej for de øvrige brancher.

Etableringsraten beregnes ud fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og viser antal nye virksomheder i forhold til det samlede antal virksomheder i et givet år. Udgangspunktet for opgørelsen er iværksættervirksomheder, der i etableringsåret kan præstere en økonomisk aktivitet der svarer til et halvt årsværk, hvilket Danmarks Statistik karakteriserer som en ”reel virksomhed”.

De nyeste iværksættertal i Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase er 2013-tal. Det er muligt at opgøre antal nye virksomheder i CVR registeret helt frem til år 2015. Denne opgørelse indeholder udover Danmarks Statistiks ”reelle” virksomheder blandt andet et antal hobbyprægede virksomheder, der ikke kan præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk i etableringsåret. Det samlede antal nye virksomheder inden for Hotel og restauration renset for genstartere fremgår af figur 7 nedenfor.

Figur 7. Nye virksomheder i Hotel- og restaurationsbranchen, 2008-2015

Kilde: Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase – beregninger foretaget af eStatistik

Siden 2008 er der sket en forøgelse i både antal nye virksomheder og reelle virksomheder. Fra 2013 til 2015 er antallet af nye virksomheder øget fra 2.132 til 2.429 i Hotel og restauration. Under forudsætning af, at to ud af tre nye virksomheder i CVR-registeret er ”reelle” virksomheder i Iværksætterdatabasen, vil antallet af nye iværksættervirksomheder i 2015 ligge på et niveau omkring 1.600.

Etableringsniveauet i Hotel- og restaurationsbranchen har gennem alle årene ligget højt sammenlignet med de øvrige brancher, men overlevelsesraten har omvendt været en af de laveste. For virksomheder inden for Hotel- og restaurationsbranchen, der blev etableret i 2005 og 2006, var det kun godt 60 procent, der fortsat var aktive ved udgangen af 2008. Denne andel ligger langt under overlevelsesraten for Alle brancher, hvor tre ud af fire virksomheder overlevede deres treårsfødselsdag. Værst gik det med virksomheder etableret i højkonjunkturens sidste år, hvor kun 57,5 procent af virksomhederne klarede de første tre år. Finanskrisens første år var med andre ord en hård periode for Hotel- og restaurationsbranchens nye virksomheder, hvor et stort antal virksomheder, der så dagens lys under højkonjunkturens sidste år, bukkede under.

De nye virksomheders overlevelsesevne er skærpet i Hotel- og restaurationsbranchen. Siden 2011 er den 3-årige overlevelsesrate øget med næsten 8 procentpoint fra 57,5 procent i 2011 til 65,4 procent i 2015. I samme periode er overlevelsesraten for Alle brancher øget med knap 5 procentpoint, men ligger dog fortsat væsentlig over Hotel- og restaurationsbranchen. Sammenfattende er der tale om en særdeles dynamisk branche, hvor et stort antal nye virksomheder og en forbedret overlevelse i de seneste år har bidraget positivt til branchens samlede jobskabelse.

 

Figur 8. 3-årige overlevelsesrater, 2008-2015

Kilde: Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase, Erhvervsregisteret, eIndkomst, FIKS mv.  – beregninger foretaget af eStatistik

 

Undersøg, hvilke virksomheder, der befinder sig i Hotel- og restaurationsbrancen i din kommune, ved at bruge eStatistiks eSegmentering