Søg:

27. marts, 2018

Nye virksomheder i 2017 - Iværksætteraktiviteten flader ud

Med 83.431 nye CVR-numre fastholdes det høje niveau for virksomhedsetableringer fra de seneste to år. Antallet af nye CVR-numre er fortsat markant højere end i 2013, hvilket primært skyldes indførelse af to nye ejerformer i 2014, henholdsvis ”Iværksætterselskaber” (IVS’er) og ”Personligt ejet Mindre Virksomhed” (PMV’er). Antallet af IVS’er har været støt stigende og udgjorde i 2017 knap 14.000 nye virksomheder, mens antallet af PMV’er stadig ligger på omkring 10.000 nye virksomheder årligt. Renses de nye CVR-numre for virksomheder udenfor iværksætterbrancher, genstartere, holdingselskaber samt de mindste hobbyvirksomheder halveres antallet. Dette tal ligger stort set på samme niveau som i 2016. Ifølge beregninger af eStatistik er cirka halvdelen af de rensede CVR-numre reelle virksomheder i Danmarks Statistiks iværksætterdatabase.

I 2015 åbnede Erhvervsstyrelsen for historiske CVR-oplysninger og gjorde det muligt at hente detaljerede virksomhedsoplysninger på Virk.dk. Virksomhedsoplysninger er tilgængelige fra 2000 og frem til og med 2017, hvor eStatistik har kortlagt tilgangen af nye virksomheder til CVR for perioden 2008-2017. Registreringerne er opgjort efter kommune og ejerform i eStatistiks database over nye virksomheder.

 

Figur 1. Nye virksomheder opgjort på type, 2008-2017

Figur 1. Nye virksomheder opgjort på type, 2008-2017

Kilde: Specialudtræk fra CVR, Iværksætterdatabasen og den afgrænsede Erhvervsdemografi udarbejdet af eStatistik.

*Danmarks Statistik arbejder på en større revision af Iværksætterdatabasen, hvorfor der kan forekomme ændringer i løbet af 2018.

** CVR data er redigeret i forhold til tidligere opgørelser, hvor der nu kun indgår virksomheder med en entydig adresse i Danmark.

 

Fra 83.500 CVR-registreringer til 20.000 iværksættervirksomheder

I 2016 blev der registreret knap 83.500 nye virksomheder i CVR. I samme år blev der ifølge Danmarks Statistik etableret godt 20.000 nye iværksættervirksomheder. Iværksættertallene for 2016 er de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistiks iværksætterdatabase, der er udarbejdet ved hjælp af specialkørsler på Erhvervsdemografien. Den store forskel mellem Danmarks Statistiks iværksættertal og antallet af nye registreringer i CVR forklares i den følgende begrebsafklaring, der samtidig vurderer betydningen af, at alle virksomheder fra 1. januar 2017 skal oplyse virksomhedens branche. Denne ændring har betydning for størrelsen af de forskellige bestande af nye virksomheder opgjort i figur 1.


Alle nye virksomheder (CVR-registreringer)

Alle nye virksomhedsregistreringer bliver opgjort uafhængigt af ejerform, branche og virksomhedens aktivitetsniveau. Antallet af nye registreringer faldt ved finanskrisens start fra knap 72.000 nye virksomhedsregistreringer i 2008 til godt 59.000 i 2009. Fra 2013 til 2017 er der en stor vækst i antallet af nye CVR-numre. Det skyldes i høj grad indførelsen af to nye ejerformer ”Iværksætterselskaber” og ”Personligt ejet Mindre Virksomhed” i 2014. Disse nye ejerformer bidrog samlet med 24.000 nye CVR-numre i 2017. Dette antal er nogenlunde konstant i 2016 og 2017, hvilket betyder, at der i både 2016 og 2017 var cirka 83.500 nye registreringer i CVR.

 

Iværksætterbrancherne

Ud af de 83.500 registreringer i CVR i 2016 blev godt 63.000 registreret inden for det, der af Danmarks Statistik betegnes ”iværksætterbrancherne”. Iværksætterbrancherne findes inden for de markedsmæssige erhverv, hvor en række brancher i den offentlige sektor samt ejerformer som foreninger mv. er frasorteret, jf. Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase. Det fremgår af figur 1, at antallet af nyetableringer i iværksætterbrancherne falder fra 2016 til 2017. Udviklingen hænger sammen med, at alle virksomheder i 2017 skal registrere et branchetilhørsforhold, hvorved den store branchegruppe ”Uoplyst” fjernes i registreringerne.

 

Uoplyste skaber problemer i sammenligning af 2016 og 2017

Tidligere blev mange nye virksomheder registreret i branchegruppen ”Uoplyst” herunder et stort antal holdingselskaber blandt andet mange nye iværksætterselskaber. I 2016 blev der etableret 4.543 virksomheder i branchegruppen ”Uoplyst”, heraf var kun 16 (seksten) reelle virksomheder ifølge Danmarks Statistiks iværksættertal. De resterende 4.527 virksomheder med uoplyst aktivitet er enten holdingselskaber, der reelt ikke er iværksættervirksomheder, eller virksomheder, der ved en fejl ikke har oplyst en branche - oftest meget små virksomheder. I 2017 blev alle nye virksomheder fordelt på brancher, hvilket medførte en samlet stigning på knap 4.000 virksomhedsregistreringer i branchegrupperne finansielle og ikke finansielle holdingselskaber. Dette svarer i store træk til antallet af registreringer i branchegruppen ”Uoplyst” i 2016. Den ændrede opgørelsesmetode medfører et fald i antal registrerede virksomheder i iværksætterbrancherne, men samtidig en stigning i antal virksomheder renset for holdingselskaber og hobbyvirksomheder, jf. figur 1. Tallene for 2016 og 2017 er dermed ikke fuldt sammenlignelige og det reelle billede af iværksætteraktiviteten er, at antallet af nye virksomheder i 2017 er på samme niveau som i 2016 jf. iværksætterbarometer 2018.

 

Iværksætterbrancher uden genstartere, hobbyvirksomheder og holdingselskaber

I Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase frasorteres genstartere, det vil sige virksomheder, der lukker ned og starter igen på et senere tidspunkt med samme CVR-nummer. Ved at frasortere genstartere, falder antallet af nye CVR-numre i 2016 fra 63.000 til 53.000.

 

Danmarks Statistik frasorterer også hobbyvirksomheder og holdingselskaber, dermed bliver antallet af nye CVR-numre i 2016 fra 53.000 til 41.000 virksomheder. Af denne gruppe virksomheder medtager Danmarks Statistik kun nye virksomheder, der i etableringsåret havde en økonomisk aktivitet, der svarer til et halvt års værk, der har betegnelsen reelle virksomheder.

 

Reelle virksomheder

Af de 41.000 er det ”kun” 20.207 virksomheder, der kan betegnes som reelle virksomheder. En reel virksomhed er ifølge Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase defineret som en virksomhed, der i virksomhedens første hele leveår kan præstere en økonomisk aktivitet, der minimum ækvivalerer et halvt årsværk. Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase er opgjort på årlig basis fra 2001 til 2014, mens 2015 og 2016 er baseret på specialkørsler fra Erhvervsdemografien.

 

Den forholdsvis store forskel mellem nye virksomheder i iværksætterbrancherne i CVR og Danmark Statistiks Iværksætterdatabase skyldes overvejende tre forhold:

 

  1. I flere brancher med lave opstartsomkostninger er der mange virksomheder, der etableres, men forbliver ”hobbyvirksomheder”. Det gælder f.eks. computerprogrammering, design, foredragsvirksomheder, internethandel med tøj og dagligvarer og lignende. Omfanget af hobbyvirksomheder illustreres af den nye ejerform ”Personligt ejet Mindre Virksomhed”. Her må virksomheden maksimalt have en årlig omsætning på op til 50.000 kroner, så virksomheden kan definitorisk ikke være en reel iværksættervirksomhed i Danmarks Statistiks opgørelse. I 2015 til 2017 blev der årligt registreret omkring 10.000 virksomheder under ejerformen ”Personligt ejet Mindre Virksomhed”.
  2. Virksomheder, hvor ejeren går fra enkeltmandsvirksomheder til virksomheder ejet i selskabsform, vil fremgå som en ny virksomhed i CVR, mens virksomheden vil være en videreførelse i Iværksætterdatabasen.
  3. Frem til 2016 vil et stort antal virksomheder indgå som holdingselskaber i CVR i branchegrupperingen ”Uoplyst”. Denne gruppe vil typisk ikke være en del af Iværksætterdatabasen jf. ovenfor. I gruppen af uoplyste findes en stor andel af Iværksætterselskaber, der er den anden nye ejerform. Fra 2014 til 2017 blev antallet af ”Iværksætterselskaber” øget fra 6.000 registreringer til knap 14.000 registreringer. Mange af disse IVS’er er frem til 2016 registreret i branchegruppen ”Uoplyst”.

 

Den grønne kurve i Figur 1 viser antallet af nye CVR-numre renset for virksomheder uden for iværksætterbrancher, genstartere, personligt ejede mindre virksomheder og virksomheder med uoplyst branche. Væksten fra 2016 til 2017 skyldes, som tidligere nævnt, en ændret registreringspraksis.

Jyske SMV’er sidder tungt på Tyskland - Danmarks største eksportmarked

02. maj, 2019

Jyske SMV’er sidder tungt på Tyskland - Danmarks største eksportmarked

SMV’ernes vareeksport til Rusland viser tegn på fremgang

29. april, 2019

SMV’ernes vareeksport til Rusland viser tegn på fremgang

Rekordmange registreringer i CVR – svag stigning i iværksætteraktiviteten

26. marts, 2019

Rekordmange registreringer i CVR – svag stigning i iværksætteraktiviteten

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

21. januar, 2019

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

Ny rekord i SMV-eksport

13. december, 2018

Ny rekord i SMV-eksport